Bartosz Pilny 12.07.2017 10:25 wersja do wydruku

AGR.7222-11/09

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła przeznaczonej do zbycia poprzez zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska, a osobami fizycznymi.

  1. Przeznaczona do zbycia nieruchomość Gminy Ruda Śląska obejmuje działki o oznaczeniu geodezyjnym:

- nr 4.3-999/18 o powierzchni    70 m2,

- nr 4.3-1000/18 o powierzchni 393 m2,

dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00020117/7.

Działka nr 4.3-1000/18 - niezabudowana, działka nr 4.3-999/18 zabudowana fragmentem budynku produkcyjnego, której pozostała część położona jest na działce stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego osoby fizycznej.

  1. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. nr 84, poz. 2383, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem PU1 – tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.
  2. W zamian za prawo użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa obejmującej działki nr: 4.3-996/19, 4.3-997/19 o łącznej powierzchni 399 m2 Gmina Ruda Śląska przeniesie na rzecz tych osób fizycznych prawo własności opisanej w pkt.1 nieruchomości.
  3. Wartość prawa własności opisanej w pkt. 1 nieruchomości gminnej, została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i wynosi: 54 071  zł., w tym:

– wartość działki nr 4.3-1000/18: 26 999 zł.

– wartość działki nr 4.3-999/18 : 27 072 zł., z czego:

- wartość składnika gruntowego:     4 671 zł.

- wartość składnika budowlanego: 22 401 zł.

  1. Wartość prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym do działek nr: 4.3-996/19 i 4.3-997/19 wynosi 5 079,00 zł. (pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych).
  2. Zamiana nieruchomości nastąpi za dopłatą na rzecz Gminy Ruda Śląska różnicy wartości zamienianych nieruchomości, której wysokość, wynosi 26 591 zł. (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych), którą zobowiązane są ponieść osoby fizyczne.  Przy obliczaniu dopłaty nie uwzględniono wartości składnika budowlanego, będącego własnością osób fizycznych, nabywców gruntu gminnego, na którym obiekty te są położone.    
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 11.07.2017r. do dnia 01.08.2017r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Irena Bursztynowicz, tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2151

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Pawła (dz. 999, 1000) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.07.2017 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Duńska
Data na dokumencie:11.07.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.07.2017 10:25