Bartosz Pilny 12.07.2017 14:58 wersja do wydruku

KGR.6840.7.9.2017

Wykaz nieruchomości
przeznaczonej do
sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest, przysługujące Gminie Ruda Śląska, prawo własności nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Szyb Barbary, oznaczonej jako działka nr 4.4-511/27 o powierzchni 114 m2, objęta księgą wieczystą KW Nr GL1S/00020049/9, zabudowana budynkiem stacji transformatorowej nr UCH15, który w myśl art. 49 k.c. wchodzi w skład przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie.
  2. Działka nr 4.4-511/27 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem U3 – tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne.
  3. Prawo własności nieruchomości zostanie sprzedane, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6) i art. 67 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby prawnej.
  4. Cena sprzedaży prawa własności działki nr 4.4-511/27, ustalona została w oparciu o wartość rynkową tego prawa, określoną w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 25 maja 2017 r.  i wynosi 15 825,00 zł. (piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) przy uwzględnieniu kosztów wyceny nieruchomości, wynoszących 184,50 zł. (sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) oraz kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych w wysokości 150,00 zł. (sto pięćdziesiąt złotych), na kwotę 16 159,50 zł. (szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), która powiększona o 23% podatek VAT w wysokości 3 716,68 zł. (trzy tysiące siedemset szesnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy) stanowi łącznie kwotę 19 876,18 zł. (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy).  
  5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska.
  6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 12.07.2017r. do dnia 02.08.2017r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Irena Bursztynowicz - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2151

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Szyb Barbary (dz.511) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.07.2017 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Duńska
Data na dokumencie:12.07.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.07.2017 15:01