Bartosz Pilny 13.07.2017 16:04 wersja do wydruku

PGN.6871.2.3.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Noworudzkiej, która zostanie sprzedana w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Noworudzkiej, oznaczona numerem geodezyjnym 749/485 o powierzchni 5918 m2, użytek „Bp”, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00014838/2.    

 

2. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 84, poz.2383, działka nr 749/485 stanowi teren produkcyjno-usługowy (symbol na planie PU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.

 

3. Nieruchomość szczegółowo opisana w ust. 1 zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z przyznaną przez Wojewodę Śląskiego zgodą na zbycie przedmiotowej działki wyrażoną w Zarządzeniu nr 181/17 z dnia 19.06.2017 r.

 

4. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami, wymaga niwelacji. Dojazd do niej odbywać się będzie  z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez drogi wewnętrzne – ulice Szyb Mikołaj  i Noworudzką (na zasadach ogólnych). Część działki nr 740/473,  stanowiącej pas  drogowy drogi wewnętrznej ulicy Noworudzkiej, na wysokości nieruchomości nr 745/473, jest nieprzejezdna.

                                   

5. W rejonie zbywanej działki przebiega linia kablowa SN. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Istniejące linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

      Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z prywatnych wodociągów, a ścieki bytowe można odprowadzić do prywatnych kanalizacji (projektowanych i realizowanych) - po uprzednim uzyskaniu zgód jej właścicieli na włączenie. Odbiornikiem wód opadowych  i roztopowych z odwodnienia nieruchomości może być kanalizacja deszczowa ułożona  w pasie drogowym trasy N-S, przy zachowaniu warunków określonych w uzgodnieniu TIU/500/342/16 z dnia 13.01.2017 r. Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli można również odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika   retencyjnego.   Uzgodnienia   w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienia terenu należy prowadzić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

         Istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej i dostawy ciepła systemowego na warunkach określonych z potencjalnym nabywcą nieruchomości.

         Nieruchomość położona jest na zlikwidowanym terenie górniczym Ruda Śląska – Wirek I, w którym aktualnie nie jest prowadzona eksploatacja górnicza. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 413/2 w odległości 60 m na N od przedmiotowego terenu oraz strefa uskokowa o zrzucie h~40 m zlokalizowana 70 m na S. W okresie do dnia 15.08.2020 r. nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego oraz obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego, nie występują inne czynniki. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Nie występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym jw., których eksploatacja w przyszłości mogłaby spowodować  deformację powierzchni terenu. Nie występują złoża innych kopalin.

 

6. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 281.000,00 zł (netto).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

7. Z nabywcą ustalonym w przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

 

8. Zbycie nieruchomości opisanej w ust.1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (dz.749) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:13.07.2017 16:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:13.07.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:13.07.2017 16:04