Bartosz Pilny 19.07.2017 15:14 wersja do wydruku

KGN.6871.2.1.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

            1. Przedmiotem sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa położona w Rudzie Śląskiej – Wirku  przy ul. 1 Maja - działka nr 2771/214 o pow. 708 m2  użytki Bz,  RIVb,  obręb Nowa Wieś km. 1,  zapisana w księdze wieczystej  nr GL1S/00004296/7 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Wojewoda Śląski Zarządzeniem nr 95/17 z dnia 29 marca 2017 r. udzielił zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami, nieruchomość  stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: centra wystawiennicze wraz z zapleczem sewisowym (symbol planu UK2).

3. Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie lasu i zabudowy usługowej, posiada regularny kształt, jest porośnięta trawą i krzewami.

      Nieruchomość nie posiada bezpośredniego  dostępu do dróg publicznych. Dojazd do działki z drogi publicznej ul. 1 Maja może odbywać się poprzez drogę zlokalizowaną na działkach nr: 3645/210, 3643/210, 3641/210 (ul. Hansa Liebherra) oraz przez działkę nr 195/6 – stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a następnie  poprzez działkę nr 228/6 własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice, po uprzednim uzyskaniu stosownych tytułów prawnych uprawniających do korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- energetyczna -  napowietrzna linia niskiego napięcia,

- wodociągowa –  nieczynna,

- gazowa

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa, o średnicy 160 mm  ułożona wzdłuż ulicy  Hansa Liebherra, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości. W rejonie działki przebiega kanalizacja deszczowa nie będąca własnością Miasta Ruda Śląska , w związku z czym jej przebieg oraz ewentualne odprowadzenie wód opadowych należy uzgodnić z jej właścicielem.    Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione. Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- energetyczna - dla zapewnienia dostawy energii niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

- gazowa średniego ciśnienia,

       Węglokoks Energia ZPC sp. z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej na tym terenie i nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać zabudowy.

        Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nie eksploatuje na terenie działki inwestycyjnej sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi uwag w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowej  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

            Kompania Węglowa S.A. Odział KWK „Pokój” (obecnie Polska Grupa Górnicza KWK „Ruda” Sp. z o.o.) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej KWK „Pokój”, nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu z uwagi na planowaną eksploatację KWK „Pokój”. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować  zmianę kategorii terenu górniczego.  

         Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na zbywanym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Organizator przetargu  nie zlecał wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt  i własnym staraniem.

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień  i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

5. Zbywana działka podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.06.2017 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt  dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

6. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 92.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2017 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 23.08.2017 r. wpłaty wadium w wysokości 4.600,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – 1 Maja ” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

 

             Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie jeżeli  zgłoszą uczestnictwo  w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217 II piętro). 41-709 Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 w terminie do dnia 23.08.2017 r.  do godz. 1600 ,

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści:

Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej przy ul. 1 Maja ‘’.

Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,

- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS  - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą  z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty  z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2042).

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym winny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi  920,00 zł

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

10. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi  o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

11. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego (za dokonanie zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta).

12. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty  ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

14. Organizator Przetargu zobowiązuje się wydać wyżej opisaną nieruchomość  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia.  Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity.), kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Karina Grojec - tel.32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości prz ul. 1 Maja (2771) - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.07.2017 15:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:11.07.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:19.07.2017 15:14