wersja do wydruku Bartosz Pilny 19.07.2017 15:22

Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Rolniczej (1284) - wywieszenie wykazu

PGN.6871.1.000057.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Rolniczej, zapisane na karcie mapy 1, obręb Halemba:

1. o powierzchni 128 m2,

oznaczona numerem geodezyjnym 1284/86, użytek „RV”, KW nr GL1S/00020817/4,

2. o powierzchni 209 m2,

obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 2358/95  o powierzchni 97 m2, użytek „RV”, KW GL1S/00041614/4,

- 1283/86  o powierzchni 108 m2, użytek „RV”,  KW GL1S/00020817/4,

- 563/86  o powierzchni 4 m2, , użytek „Bp”, KW GL1S/00020817/4.

Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.

Działki objęte są umowami dzierżawy zawartymi do dnia 30.09.2019 r. (na działce nr 1283/86 znajdują się nakłady dzierżawcy). Nabywcy nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdą w prawa i w obowiązki wydzierżawiającego. Nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska (poza prawem dzierżawców) są wolne od długów i roszczeń osób trzecich oraz  nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 06.06.2017 r.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r  ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383, z późn.zm. ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1).  Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenu oznaczonego symbolem MNU1.

 

3. Zbywane działki położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (w tym stacji paliw), są płaskie, porośnięte drzewami owocowymi i trawą.

Działka nr 1284/86 o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, w związku z czym nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego.

Nieruchomość o powierzchni 209 m2 o nieregularnym kształcie posiada dojazd do drogi publicznej ulicy Rolniczej poprzez działkę nr 2358/95. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art.43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.), obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Rolniczej.

Przez działki nr 2358/95, 1283/86, 563/86 przebiegają sieci energetyczne nN.

W rejonie ww. nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia:

- wodociągowa – o średnicy 110 mm ułożona na zachód od zbywanych działek, z której może nastąpić doprowadzenie wody, 

- kanalizacyjna – kanał o średnicy 200 mm ułożony na zachód od zbywanych działek, do którego można odprowadzać ścieki bytowe,

wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- kanalizacja deszczowa - kanał o średnicy 250 mm, będący własnością Miasta, ułożony na zachód od zbywanych działek: z uwagi na ograniczone możliwości hydrauliczne ww. kanalizacji w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub na teren, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar jednym przyłączem o średnicy 160 mm (lub mniejszym); w przypadku braku możliwości odprowadzania wód opadowych do gruntu lub  na teren należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć retencjonowanie wód opadowych; na przyłączu należy zabudować regulator przepływu wód deszczowych; zaleca się wykonywanie jezdni, podjazdów do nieruchomości, parkingów o jak największym współczynniku przepuszczalności (np. płyty ażurowe, geokraty). Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- elektroenergetyczne – istnieje możliwość zasilania nowych obiektów z tym, że dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

 - gazowa – najbliższe źródło gazu może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia 90PE posadowiony w ulicy Rolniczej.

 

Działki położone są na terenie górniczym KWK Ruda ruch Bielszowice, w rejonie, w którym aktualnie nie jest prowadzona eksploatacja górnicza wywierająca wpływ na ww. teren. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla projektowanej inwestycji.  W okresie ważności posiadanej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, tj. do 31.08.2020 r., możliwe  jest  wystąpienie  na  przedmiotowym  terenie  następujących  wpływów  związanych z projektowaną działalnością górniczą: inwestycja położona jest w terenie, w którym nie projektuje się eksploatacji górniczej; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających II stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej inwestycji. W rejonie obejmującym zbywane nieruchomości występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, po uzyskaniu nowej koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Zabrze-Bielszowice”, których eksploatacja górnicza w okresie do 22.09.2041 r., nie spowoduje wystąpienia deformacji powierzchni. W rejonie ww. terenu  występują złoża innych kopalin: metan.

Usunięcia  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  zagospodarowaniem  terenu  należy  dokonać  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.zm.). Wszelkie prace w tym zakresie winny być wykonywane zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 05.09.2016 r.  Utrzymanie czystości i porządku na zbywanych działkach oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w tym zakresie. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Działki nr 1284/86, 2358/95 i 1283/86 podlegają przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej. Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła klinkierowa jako element wykończenia elewacji oraz ogrodzeń).

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie

zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

Nabywcy zobowiązani są również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych)

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok.223) zapoznać z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał  na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą: 

- dla nieruchomości o powierzchni   128 m2   -  21.000,00 zł,

- dla nieruchomości o powierzchni  209 m2    -  35.000,00 zł.

Do cen sprzedaży ustalonych na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta RudaŚląska, plac Jana Pawła II 6.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 16.08.2017 r.  wpłaty wadium w wysokości:

-  dla nieruchomości o powierzchni 128 m2  - 1.100,00 zł,

dla nieruchomości o powierzchni 209 m2 –  1.800,00 zł,

z dopiskiem "wadium – grunt ul. Rolnicza” przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800-1600, czwartek 800-1800, piątek 800-1400; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu;   jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu;

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu  i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MNU1,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia  24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS  - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

 - pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowych nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób  

  prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

- pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

- pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi:

-  dla nieruchomości o powierzchni 128 m2  - 210,00 zł,

dla nieruchomości o powierzchni 209 m2 –  350,00 zł,

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

7. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywających przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przelewem (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie

do uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wystąpienia o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

d) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto nabywca działki nr 1284/86 będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego.

Nabywca zobowiązany jest również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych).   

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń. 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomość nabywcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 r., poz.1490),

kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Skiba - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Rolniczej (1284) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:11.07.2017
Data publikacji:19.07.2017 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż