wersja do wydruku Bartosz Pilny 19.07.2017 15:28

Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (2219) - wywieszenie wykazu

KGR.6840.7.11.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej, oznaczona jako działka nr 2219/30 o pow. 865 m2, KW GL1S/00049661/4, zapisana na karcie mapy 3, w obrębie Kochłowice. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.
   
 2. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz MN25 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
   
 3. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na rzecz jej użytkowników wieczystych.
   
 4. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony w dniu 14 czerwca 2017 r. oraz przy uwzględnieniu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na kwotę: 109 139,50 zł (sto dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 50/100). Po zaliczeniu na poczet ww. ceny wartości prawa użytkowania wieczystego określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 95 575,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych), pozostała do zapłaty, reszta ceny sprzedaży wynosi: 13 564,50 zł (trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100).
   
 5. Podana w pkt 4 cena sprzedaży w wysokości: 13 564,50 zł (trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) ulega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT w wysokości 3119,84 zł (trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 84/100) i podlega jednorazowej zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.
   
 6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący.
   
 7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 18.07.2017r. do dnia 08.08.2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Działach – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2162

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (2219) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:07.07.2017
Data publikacji:19.07.2017 15:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż