Zbycie nieruchomości przy ul. Wiśniowej (978) - wywieszenie wykazu

KGR.6840.1.2.2016

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY POMIĘDZY GMINĄ RUDA ŚLĄSKA

A OSOBAMI FIZYCZNYMI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wiśniowej, przeznaczonej do zbycia poprzez zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobami fizycznymi.

  1. Gmina Ruda Śląska jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 978/205 o  powierzchni 1346 m2, zapisanej na karcie mapy 2, w obrębie Stara Kuźnia, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą Nr GL1S/00001712/9, położonej przy ul. Wiśniowej.
  2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dni 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. nr 84, poz. 2383 z dnia 20 lipca 2006 r. z późn. zm., nieruchomość opisana w pkt 1 oznaczona jest symbolem MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Wartość wyżej opisanej nieruchomości, została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 25 stycznia 2017 r., na kwotę 112 283,00 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote).
  4. W zamian za prawo własności nieruchomości opisanej w pkt 1, osoby fizyczne przeniosą na rzecz Gminy Ruda Śląska prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2439/205 o pow. 1260 m2, km.2, obręb Stara Kuźnia, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00049186/0, której wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 04 listopada 2016 r. wynosi 101 090,00 zł (sto jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).
  5. Zamiana nieruchomości nastąpi za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości gruntowych, której wysokość wynosi 11 193,00 zł (jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote). Przeniesienie praw do nieruchomości opisanych w §1, nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w pkt 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres od dnia 26.07.2017 r. do dnia 16.08.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dorota Krzemień, tel. 322-449-000 wew.2160

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Wiśniowej (978) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:26.07.2017
Data publikacji:26.07.2017 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż