PGN.6871.1.169.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Młyńskiej, która zostanie sprzedana w trybie przetargowym z przeznaczeniem na zagospodarowanie, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Młyńskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3290/79 o powierzchni 77 m2, użytek „ŁVI”, k. m. 1 obręb Halemba, GL1S/00018814/6 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów).

Część działki nr 3290/79 o powierzchni 70 m2 objęta jest umową dzierżawy nr UM/619/PG/279/DP-D/2016 z dnia 21.03.2016 r. zawartą na okres od 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2019 r. W dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu nabywca działki wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.     

2. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 84, poz.2383,  zbywana działka stanowi teren trwałych użytków zielonych (symbol na planie ZN1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod tereny łąk, pastwisk, związanych z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne.

3. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta. Działka jest płaska, porośnięta trawą i roślinnością niskopienną. Zbywana działka zlokalizowana jest poza pasami dróg publicznych i nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnej z nich.

4. W rejonie zbywanej działki przebiega linia kablowa SN. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Istniejące linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu o średnicy 40 mm (w rurze ochronnej o średnicy 100 mm). Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe można odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. W pobliżu przedmiotowej działki nie występuje sieć kanalizacji deszczowej, w związku  z czym wody opadowe i roztopowe można odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych  oraz  zbiornika  retencyjnego.  Uzgodnienia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienia terenu należy prowadzić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. 

Przez działkę przebiega wodociąg o średnicy 40 mm, w związku z czym nabywca zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Nieruchomość położona jest na zlikwidowanym terenie górniczym KWK Ruda ruch Bielszowice, w rejonie w którym do 2041 roku planuje się prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego. W podanym okresie prognozuje się:

- wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego,

- obniżenia terenu mogą wynieść 0,1 m, 

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego,

- stosunki wodne nie ulegną zmianie,

- nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla inwestycji,

- w rejonie działki występują złoża innych kopalin – metan.

5. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 4.000,00 zł (netto).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

6. Z nabywcą ustalonym w przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

7. Zbycie nieruchomości opisanej w ust.1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Konarzewska tel. 322-449-000 wew.2230.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Młyńskiej (dz.3290) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:28.07.2017 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:28.07.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:28.07.2017 12:25