AGN.6871.1.83.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej, które zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego są:   

- udział  Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszący 2/4 części  w prawie własności niezabudowanej  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 obręb Nowy  Bytom km. 1,  KW GL1S/00035446/0, (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),

-  niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r., oznaczona numerem geodezyjnym 3553/54  o powierzchni 364 m2,  obręb Nowy Bytom km. 1, KW GL1S/00012341/7 (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),

położone w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.  

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną                 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjny (symbol planu UK2).

3. Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy usługowej, posiadają regularny kształt, są zagospodarowane jako droga dojazdowa do nieruchomości zainwestowanych obiektami usługowymi  w związku z czym ich sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe do uczestnictwa w przetargu będą uprawnieni właściciele/wieczyści użytkownicy nw. działek: 

1. 2784/54      

2. 2785/54     

3. 3555/54      

4. 3552/54      

5. 3556/54      

Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest zapewniony bezpośrednio z tej ulicy lub poprzez wewnętrzną gminną drogę zlokalizowaną na działce nr 2609/54 stanowiącą przedłużenie ww. drogi publicznej W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Przez nieruchomości przebiegają  sieci:

- wodociągowa -  o średnicy 63   wzdłuż przewodów wod-kan.  należy  pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- kanalizacyjne – 200 mm, 2 x 300 mm , istniejące na przedmiotowym terenie wpusty uliczne w momencie zbycia nieruchomości staja się własnością nowego właściciela oraz pozostają w jego utrzymaniu i eksploatacji

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- wodociągowe – o średnicy 90 mm ułożona wzdłuż ul. Żelaznej

- energetyczne niskiego napięcia

- gazowe - najbliższe źródło gazu  stanowi gazociąg niskiego  ciśnienia DN 400 oraz średniego ciśnienia DN 250 PE .      

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  – w pobliżu przedmiotowych nieruchomości nie występuje kanalizacja deszczowa, która mogłaby być odbiornikiem dla wód deszczowych, w związku z powyższym wody opadowe i roztopowe można odprowadzić na własny teren nieutwardzony do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu ich kierowania na tereny sąsiednie jest zabronione.

TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych -  mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędace własnością  TAURON Dystrybucja S.A. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Rudzie Śląskiej (obecnie Węglokoks Energia ZPC) informuje, że na wskazanym terenie nie posiada infrastruktury ciepłowniczej.

Polska Spółka Gazownictwa  sp. z o.o. na przedmiotowym terenie nie eksploatuje sieci gazowej niskiego oraz średniego ciśnienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowych  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

- dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

          Polska Grupa Węglowa Sp. z o.o. Oddział KWK ”Pokój”   informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym,  tj. do 2020 r. wpływów dokonanej  i projektowanej działalności górniczej:

- nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej,

- nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu z uwagi na planowaną eksploatację górniczą,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkości drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤ 8mm/s – 1 st. GSI  oraz przyspieszenia  Amax ≤200 mm/s2 ,

- stosunki  wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin,

- występuje wychodnia uskoku o zrzucie h~10 m.

W rejonie przedmiotowego terenu występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.  

Miejski Konserwator Zabytków – pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowych nieruchomości.  

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 5 Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi – 47.000,00 zł

    Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 3553/54 – opłata roczna wg stawki 3% wynosi aktualnie 502,32 zł. Opłaty roczne są płatne do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca poniesie wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

7. Zbycie nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze przetargu ograniczonego pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art.34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przedmiotowy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, tj. od  31.07.2017 r.  do   21.08.2017 r.

            

Dodatkowych informacji udziela:

Karina Grojec tel. 322-449-000 wew.2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Żelaznej (dz. 3553, 3554) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:31.07.2017 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:31.07.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:31.07.2017 11:01