Klasyfikacja uzupełniająca gruntów

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek  - formularz 8.10 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- Komplet dokumentacji wstępnego projektu podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

a) po 1 egzemplarzu dla każdego ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych

b) 3 egzemplarze dla Urzędu

- aktualne odpisy z ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5A, w przypadku niezgodności księgi wieczystej z operatem ewidencji gruntów – dodatki do księgi parcel (wykaz synchronizacyjny).

- w przypadku podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność – zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie podziału (z podaniem adresów zamieszkania).

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji, wnoszona w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok.13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

Do 14 dni.

Uwagi

-  osoba zainteresowana przeprowadzeniem klasyfikacji uzupełniającej gruntów winna wystąpić z wnioskiem do upoważnionego klasyfikatora o przeprowadzenie takiej klasyfikacji,

-  po przyjęciu do Biura Geodety Miasta - Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego operatu z przeprowadzonej klasyfikacji sporządzonego przez upoważnionego klasyfikatora i geodetę uprawnionego, Prezydent Miasta wydaje decyzję zatwierdzającą klasyfikację uzupełniającą.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. 2016 poz. 1034 z p.zm.)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 5281

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klasyfikacja uzupełniająca gruntów
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Bania
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.07.2018 17:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 315