AGN.6871.1.56.2017 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja, które zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę  zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz ze sprzedażą działek pod drogę dojazdową

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 7413 m2, położone w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja, obręb  Ruda k.m. 5, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

a)  własności Gminy Miasta Ruda Śląska

    - 1050/49 o pow. 658 m², zapisana w KW GL1S/00009425/6

b) własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r.

     - 965/49  o pow. 3160 m2, zapisana w KW GL1S/00011339/3

     - 1053/51 o pow. 3595 m2, zapisana w KW GL1S/00003804/5 (działy  III i IV ksiąg są wolne od wpisów) -    z przeznaczeniem pod zabudowę  zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego ½ część w działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:

a) własności Gminy Miasta Ruda Śląska

    - 1051/49 o pow. 109 m2,  KW GL1S/00009425/6

b) własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r.

    - 1055/51 o pow. 445 m2,

    - 1056/51 o pow. 84 m2,  KW  GL1S/00003804/5 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III i IV ksiąg są wolne od wpisów.

 2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej  (symbol planu UK1).

3. Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, posiadają nieregularny kształt, są zatrawione.

Działki nie posiadają bezpośredniego dojazdu z dróg publicznych ulic: 1 Maja i Alei Powstań Śląskich. Nie dopuszcza się możliwości skomunikowania przedmiotowego terenu bezpośrednio z Alei Powstań Śląskich. Dojazd do działek inwestycyjnych winien odbywać się z drogi publicznej ul. 1 Maja poprzez istniejący wlot ronda oraz poprzez działki nr : 1055/51, 1056/51, 1051/49 przeznaczone do zbycia pod drogę dojazdową.

Przez nieruchomości przebiegają  sieci:

- energetyczna – dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- wodociągowe -  o średnicy: 500 mm, 110 mm, 350 mm, z których może nastąpić doprowadzenie wody, czynny wodociąg magistralny DN 1000/800 mm. Nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatna służebność na rzecz PWiK  Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej polegającą na :

- prawie lokalizacji sieci wodociągowej na działkach nr: 1053/51, 1055/51 pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu do sieci wodociągowej w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji  lub rozbudowy,

- zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci wodociągowej, terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczania nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

- kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm,  110 mm nie będąca własnością  PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

- teletechniczna,

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm do której można odprowadzić ścieki bytowe,  zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, wzdłuż przewodów  należy  pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- kanalizacja deszczowa –  o średnicy 315 mm ułożona wzdłuż ul. 1 Maja może być odbiornikiem dla nadmiaru wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości, naturalny odbiornik dla wód opadowych stanowi zlokalizowany na południe od przedmiotowej nieruchomości  dopływ rzeki Czarniawki.

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. na przedmiotowym terenie nie ma infrastruktury ciepłowniczej, istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mających powstać obiektów budowlanych.

TAURON Dystrybucja S.A. – na przedmiotowym terenie nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych, na terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informuje, że strefy ochronne dla czynnego wodociągu DN 1000 wynoszą po min. 8 mb dla obu stron magistrali, a min. 5,0 mb dla magistrali DN 800 mm, w strefach tych nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi, place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowych  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Polska Grupa Górnicza  Sp. z o.o. Oddział KWK ”Ruda” informuje, że przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie górniczym Ruda Śląska – Wirek, w którym do 2041 r. nie planuje się prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej oddziałującej na ww. nieruchomość. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują następujące zagrożenia dla nieruchomości: zroby płytkiej eksploatacji pokładu 413/2 oraz zlikwidowany szyb. W okresie do 2041 r. prognozuje się wystąpienie następujących wpływów projektowanej działalności górniczej:

-  ze względu na wskaźniki deformacji E T i R nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, nie prognozuje się wystąpienia obniżeń terenu,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających 1 stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKW  - 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 4,0 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 60,0mm/s2

- stosunki  wodne nie ulegną zmianie, nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla przedmiotowej nieruchomości, nie występują złoża innych kopalin.  

Miejski Konserwator Zabytków – pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowych nieruchomości, nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej. Na przedmiotowym  terenie obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek.  

             Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

5. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu działek numer : 1050/49, 965/49, 1053/51 wraz z udziałem wynoszącym ½ część działek nr: 1055/51, 1056/51, 1051/49  wynosi – 874.000,00 zł tj.

- działki pod zabudowę  -  842.000,00 zł

- drogi  -  32.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania działek nr: 965/49, 1053/51 – opłata roczna wg stawki 1% wynosi aktualnie łącznie  347,88 zł.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału wynoszącego ½ część działek nr: 1055/51, 1056/51 wg, stawki 1% wynosi aktualnie łącznie 13,62 zł.

Opłaty roczne są płatne do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca poniesie wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

7. Zbycie nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przedmiotowy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, tj. od  31.07.2017 r.  do 21.08.2017 r.

            

Dodatkowych informacji udziela:

Karina Grojec tel. 322-449-000 wew.2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 6-ciu nieruchomości przy ul. 1 Maja (1050) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:31.07.2017 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:31.07.2017
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:31.07.2017 11:41