Zbycie nieruchomości przy ul. Biskupa Wilhelma Pluty (805) - wywieszenie wykazu

PGN.6871.1.152.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Biskupa Wilhelma Pluty, która zostanie oddana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Biskupa Wilhelma Pluty, obręb Kochłowice, karta mapy 5, stanowiąca działkę nr 805/146 o powierzchni 1048 m², użytek Bp, KW nr GL1S/00042520/5 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowe nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i zatoki autobusowej, posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami i krzewami.

Dojazd do działki inwestycyjnej z dróg publicznych - ul. ks. Ludwika Tunkla lub Świętochłowickiej powinien odbywać się poprzez gminną drogę wewnętrzną - ulicę Biskupa Wilhelma Pluty, zlokalizowaną na działkach nr: 749/151, 751/149, 753/149 i 763/143. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), obiekty budowlane na przedmiotowe działce winny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy ks. Ludwika Tunkla.

Na działce znajduje się nośnik reklamowy; toczy się postępowanie mające na celu zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu pod ww. nośnikiem.

Przez działkę nr 805/146  przebiega  sieć teletechniczna, a ponadto posadowiona jest studzienka kanalizacyjna teletechniczna.

W rejonie  nieruchomość  przebiegają sieci:

- wodociągowe – wodociąg o średnicy 110 mm / 100 mm, ułożony wzdłuż ul. ks. L. Tunkla, wodociąg o średnicy 80 mm, ułożony wzdłuż ul. Świętochłowickiej, z których może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna – o średnicy 315 mm ułożona wzdłuż ul. Świętochłowickiej, do której można odprowadzać  ścieki bytowe;

wzdłuż  projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub  umieszczenia  nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej;

- energetyczna - dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; istniejące linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami własności TAURON S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE; na przedmiotowym terenie mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.,

- gazowa – najbliższe źródło gazu stanowi gazociąg ś/c DN63 znajdujący się w  ul. ks. Ludwika Tunkla; w sprawie przyłączenia do sieci gazowej należy złożyć wniosek do Rejonu Dystrybucji Gazu w Rudzie Śląskiej o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej; RDG Ruda Śląska w przedmiotowym rejonie nie eksploatuje sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia,

- kanalizacja teletechniczna – ułożona w ul. ks. Ludwika Tunkla.

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy. 

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” istnieje możliwość wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 15.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej:

działka  położona jest na Terenie Górniczym „Kochłowice – Świętochłowice - Chorzów” w granicach Obszaru Górniczego „Kochłowice” zlikwidowanego rejonu „Wirek” KW S.A. Oddziału KWK „Halemba-Wirek”, poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej, nie wystąpią obniżenia terenu, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o wartościach do 80 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie  dla wnioskowanych nieruchomości, w szczególności: wychodnie uskoków, wychodnie pokładów, zroby płytkiej eksploatacji, szyby, szybiki, deformacje nieciągłe itp.

Na podstawie ekspertyzy firmy Midach dotyczącej określenia kategorii przydatności terenu pogórniczego do zabudowy oraz potwierdzonego Planu Ruchu likwidacji części zakładu górniczego KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek, opiniowany teren został zaliczony do kategorii A, gdzie:

A - teren mało przekształcony przydatny do zabudowy przy występowaniu gruntów nośnych i zaleganiu zwierciadła wody poniżej 2 m.

W rejonie  obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe. Oddział KWK  „Halemba-Wirek” nie planuje eksploatacji złoża „Polska-Wirek” na O.G. „Kochłowice” w przyszłości.

Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowej nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej; zaleca się również stosowanie tradycyjnych materiałów  w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła  klinkierowa jako element wykończenia elewacji i ogrodzeń). Równocześnie zgodnie z §13 ust 2 lit. h planu na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek.

Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem  terenu  należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy z  16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

4. Cena nieruchomości, która stanowić będzie cenę wywoławcza (netto) do przetargu, wynosi  144.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. ceny,

- opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem  VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia  dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

5. Z nabywcą ustalonym w drodze przetargu zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca poniesie wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

6. Zbycie nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art.34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przedmiotowy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, tj. od 01.08.2017 r. do 22.08.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Stanisława Belzyt tel. 322-449-000 wew.2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Biskupa Wilhelma Pluty (805) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:01.08.2017
Data publikacji:01.08.2017 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż