KO.6220.1.21.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),

P O D A J E  S I Ę   D O   P U B L I C Z N E J   W I A D O M O Ś C I

informację o tym, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2017 z dnia 13 września 2017 r. znak KO.6220.1.21.2017 odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie i adaptacja istniejącej zabudowy pod stację demontażu pojazdów oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej, na działkach: 387/42, 769/42, 809/85 i 812/85.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój nr 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek wtorek, środa od godz. 800 do godz. 1600, w czwartek od godz. 800 do godz. 1800 oraz w piątek od godz. 800 do godz. 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela Sabina Szczepanik-Tofil - tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 do 10 wew. 4030.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Uruchomienie i adaptacja istniejącej zabudowy pod stację demontażu pojazdów oraz zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.09.2017 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:13.09.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.09.2017 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 80