Bartosz Pilny 26.09.2017 14:38 wersja do wydruku

AGN.6871.1.83.2015

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego przeznaczeniem pod drogę dojazdową są:

- udział  Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszący 2/4 części  w prawie własności niezabudowanej  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2, użytek dr,  obręb Nowy  Bytom km. 1,  KW GL1S/00035446/0 (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),

-  niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r., oznaczona numerem geodezyjnym 3553/54  o powierzchni 364 m2, użytek dr  obręb Nowy Bytom km. 1, KW GL1S/00012341/7 (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),

położone w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu   przy ulicy Żelaznej.  

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne (symbol planu UK2).

 

3. Zbywane działki są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy usługowej, posiadają regularny kształt, są zagospodarowane jako droga dojazdowa wyłącznie do nieruchomości zainwestowanych obiektami usługowymi, w związku z czym ich sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, co poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe do uczestnictwa w przetargu będą uprawnieni właściciele/wieczyści użytkownicy nw. działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2784/54 ,2785/54, 3555/54, 3552/54,  3556/54.

Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest zapewniony bezpośrednio z tej ulicy lub poprzez wewnętrzną gminną drogę zlokalizowaną na działce nr 2609/54,  stanowiącą przedłużenie ww. drogi publicznej W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Przez nieruchomości przebiegają  sieci:

- wodociągowa -  o średnicy 63;   wzdłuż przewodów wod-kan.  należy  pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- kanalizacyjne – 200 mm, 2 x 300 mm; istniejące na przedmiotowym terenie wpusty uliczne w momencie zbycia nieruchomości stają się własnością nowego właściciela oraz pozostają w jego utrzymaniu i eksploatacji.

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- wodociągowa – o średnicy 90 mm,  ułożona wzdłuż ul. Żelaznej,

- energetyczna - niskiego napięcia,

- gazowa - najbliższe źródło gazu  stanowi gazociąg niskiego  ciśnienia DN 400 oraz średniego ciśnienia DN 250 PE.     

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  – w pobliżu przedmiotowych nieruchomości nie występuje kanalizacja deszczowa, która mogłaby być odbiornikiem dla wód deszczowych, w związku z powyższym wody opadowe i roztopowe można odprowadzić na własny teren nieutwardzony do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu ich kierowania na tereny sąsiednie jest zabronione.

TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych -  mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędace własnością  TAURON Dystrybucja S.A. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Rudzie Śląskiej (obecnie Węglokoks Energia ZPC informuje, że na wskazanym terenie nie posiada infrastruktury ciepłowniczej.

Polska Spółka Gazownictwa  sp. z o.o. na przedmiotowym terenie nie eksploatuje sieci gazowej niskiego oraz średniego ciśnienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowych  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

- dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

          Polska Grupa Węglowa Sp. z o.o. Oddział KWK ”Pokój”   informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym,  tj. do 2020 r. wpływów dokonanej  i projektowanej działalności górniczej:

- nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej,

- nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu z uwagi na planowaną eksploatację górniczą,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkości drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤ 8mm/s – 1 st. GSI  oraz przyspieszenia  Amax ≤200 mm/s2 ,

- stosunki  wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin,

- występuje wychodnia uskoku o zrzucie h~10 m.

W rejonie przedmiotowego terenu występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu. 

Miejski Konserwator Zabytków – pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowych nieruchomości. 

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

 

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

5. Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.09.2017 r.

 

6. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi – 47.000,00 zł

    Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 3553/54 – opłata roczna wg stawki 3% wynosi aktualnie 502,32 zł. Opłaty roczne są płatne do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2017 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby uprawnione wymienione w ust. 1, które w terminie do dnia 24.10.2017 r. :

a) dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. Żelazna ” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

b) złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. 217) w godzinach pracy Urzędu zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – nieruchomości ul. Żelazna”  zawierającą:

- imię i nazwisko (nazwę), adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu, podpis (w przypadku współwłaścicieli zgłoszenie uczestnictwa w przetargu z podaniem określonych udziałów w prawie własności składają i podpisują wszystkie osoby wpisane w księdze wieczystej),

- aktualny odpis z CEIDG  lub z KRS   - przez osoby  prowadzące  działalność gospodarczą,

- aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla własnej nieruchomości (przyległej do zbywanych działek) - dopuszczalny jest wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

- kopię dowodu wpłaty wadium,

- pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

Komisja Przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargu, dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska ( na II piętrze obok pokoju 217) w dniu 25.10.2017 r.

 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią min. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK2,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS  - przez osoby, które będą nabywały nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu   w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi  470,00 zł

 

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację     o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

10. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

11. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

c) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

d) ponosić na rzecz Skarbu Państwa opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 3553/54.

 

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości

Nabywca będzie również  zobowiązany udostępniać nieruchomości w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania awarii występujących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczy także następców prawnych).

 

13. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać wyżej opisane nieruchomości  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia .  Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity.), kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela: Karina Grojec - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Żelaznej (3554, 3553) - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.09.2017 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:22.09.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:26.09.2017 14:38