wersja do wydruku Bartosz Pilny 28.09.2017 15:07

Zbycie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia (1708) - wywieszenie wykazu

KGR.6840.7.18.2017

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wyzwolenia 166B, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Wyzwolenia 166B, oznaczona jako działka nr 1708/54 o pow. 271 m2, KW GL1S/00023061/0, zapisana na karcie mapy 2, w obrębie Nowa Wieś. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i garażem, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

  1. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN1 – tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

  1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony w dniu 8 sierpnia 2017 r. oraz przy uwzględnieniu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na kwotę: 28 589,50 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100). Po zaliczeniu na poczet ww. ceny wartości prawa użytkowania wieczystego określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 22 190,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych), pozostała do zapłaty, reszta ceny sprzedaży wynosi: 6 399,50 zł (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

 

  1. Podana w pkt 4 cena sprzedaży w wysokości: 6 399,50 zł (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) podlega jednorazowej zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży. Powyższa kwota nie podlega powiększeniu           o podatek od towarów i usług, gdyż prawo użytkowania wieczystego ustanowiono w dniu            10 października 2000 r. a zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej             w Katowicach, uzyskaną w analogicznej sprawie nr IBPP2/443-822/12/AB z dnia 16 listopada 2012 r., kwota należna ustalona zgodnie z unormowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami w sytuacji gdy oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpiło do dnia 30 kwietnia 2004 r. nie rodzi u zbywcy powstania obowiązku podatkowego                       w podatku od towarów i usług.

 

  1. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący.

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami             (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres od dnia 27.09.2017 r. do dnia 18.10.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Działach – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2162

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia (1708) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:27.09.2017
Data publikacji:28.09.2017 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż