KO.6220.1.57.2016.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, art.34, art.35 i art.36 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia                         3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),                                      

                     podaje się do publicznej wiadomości informację, że:

 

  1. Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem:  ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska, na działkach o numerach ewidencyjnych 488 i 484.
  2.  Na wniosek z dnia 30 września 2016 r. Spółki Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 32 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem:  ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska, na działkach o numerach ewidencyjnych 488                                    i 484, Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z dnia 27 października 2016 r. znak KO.6220.1.57.2016 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe warunkowania realizacji przedsięwzięcia jw. Jednocześnie Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z dnia 14 marca 2017 r. znak KO.6220.1.57.2016 zawiadomił o dopuszczeniu do prowadzonego postępowania administracyjnego na prawach strony Fundacji Instytut Rozwoju Osobistego Invest z siedzibą                         w Częstochowie przy ul. Focha 19/21.
  3.  Przedmiotem postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj                                      w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem:  ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska, na działkach o numerach ewidencyjnych 488 i 484. Organem właściwym do wydania decyzji z uwzględnieniem Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 września                 2017 r., znak WOOŚ.4242.85.2017.KM.2 oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej z dnia 27 lipca 2017 r., znak                                                       ONS/NZ-523/3Ś/5197/5619/17 jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

4.  Z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym i Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej można się zapoznać oraz złożyć uwagi  i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta,                            tj. poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 800 do godz.1600, czwartek od godz. 800 do godz.1800,                   w piątek od godz.800  do 1400.

5.  W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa zostanie przeprowadzona                     w dniu 10 października 2017 r. o godz. 17-tej rozprawa administracyjna otwarta                                      dla społeczeństwa. Miejsce przeprowadzenia rozprawy – Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (sala sesyjna – 213, II piętro). Wejście do budynku Urzędu Miasta od strony parkingu przy ul. Piotra Niedurnego, poziom -1.

6.  Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 29 września 2017 r. do dnia                             19 października 2017 r. w formie:

  • ustnej,
  • pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa  Urzędu  Miasta Ruda Śląska,                 pl. Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:wosig@ruda-sl.pl.                                              

7.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

Dodatkowych informacji udziela Leokadia Masłowska tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10 wew. 4030

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o terminie rozprawy administracyjnej w spr. "Rozbudowia Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul. Szyb Walenty 32, 41 – 700 Ruda Śląska"
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.09.2017 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Leokadia Masłowska
Data na dokumencie:27.09.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.09.2017 15:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 124