wersja do wydruku Bartosz Pilny 06.10.2017 13:19

Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (1793) - wywieszenie wykazu

KGR.6840.7.1.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej, oznaczona jako działka nr 1793/58 o pow. 746 m2, KW GL1S/00043157/6, zapisana na karcie mapy 2, w obrębie Kłodnica. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

  1. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

  1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony w dniu 29 sierpnia 2017 r. oraz przy uwzględnieniu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na kwotę:  99 786,50 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 50/100). Po zaliczeniu na poczet ww. ceny wartości prawa użytkowania wieczystego określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 84 184,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote), pozostała do zapłaty, reszta ceny sprzedaży wynosi: 15 602,50 zł (piętnaście tysięcy sześćset dwa złote 50/100).

 

5. Przy zastosowaniu 75% bonifikaty od ceny sprzedaży określonej w pkt 4, kwota do zapłaty wyniesie 3 900,63 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych 63/100), a po opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23% w wysokości 897,14 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 14/100), całkowita kwota należna od nabywców nieruchomości wyniesie 4 797,77 zł (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 77/100). Ww. cena sprzedaży podlega jednorazowej zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

6.   Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący .

 

7.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres od dnia 06.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Działach – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2162

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Kochłowickiej (1793) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:05.10.2017
Data publikacji:06.10.2017 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż