wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 14:10

Zbycie nieruchomości przy ul. Głogowej (2221) - wywieszenie wykazu

KGR.6840.7.17.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Głogowej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Głogowej, oznaczona jako działka nr 2221/30 o pow. 925 m2, zapisana na karcie mapy 3, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą Nr GL1S/00049618/8. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

  1. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN2 – tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna.

 

  1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

  1. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została w oparciu o operat szacunkowy sporządzony w dniu 29 sierpnia 2017 r. oraz przy uwzględnieniu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży na kwotę: 116.760,50 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 50/100), która po zaliczeniu na jej poczet kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 102.260,00 zł (sto dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) i stanowi kwotę: 17.835,62 zł (siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 62/100) i obejmuje 23% podatek VAT w kwocie 3.335,12 zł (trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 12/100).

 

  1. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi kupujący.

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres od dnia 09.10.2017r. do dnia 30.10.2017r.

Dodatkowych informacji udziela: Dorota Krzemień - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2160

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Głogowej (2221) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:06.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż