wersja do wydruku Bartosz Pilny 13.10.2017 14:46

Zbycie nieruchomości przy ul. Kingi - wywieszenie wykazu

KGR.6840.7.15.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Kingi, oznaczona jako działka nr 3340/223 o pow. 553 m2, KW GL1S/00050974/1, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Bielszowice. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

  1. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej              z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

  1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony w dniu 29 sierpnia 2017 r. oraz przy uwzględnieniu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na kwotę:  62 287,50 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Po zaliczeniu na poczet ww. ceny wartości prawa użytkowania wieczystego określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 54 477,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych), pozostała do zapłaty reszta ceny sprzedaży wynosi: 7 810,50 zł (siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 50/100).

 

5. Przy zastosowaniu 75% bonifikaty od ceny sprzedaży określonej w pkt 4, kwota do zapłaty wyniesie 1 952,63 zł (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 63/100), a po opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23% w wysokości 449,10 (czterysta czterdzieści dziewięć złotych 10/100), całkowita kwota należna od nabywców nieruchomości wyniesie 2 401,73 zł (dwa tysiące czterysta jeden złotych 73/100). Ww. cena sprzedaży podlega jednorazowej zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

6.   Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący .

 

7.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres od dnia 13.10.2017 r. do dnia 03.11.2017 r..

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Kingi - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:12.10.2017
Data publikacji:13.10.2017 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż