wersja do wydruku Bartosz Pilny 13.10.2017 14:49

Zbycie nieruchomości przy ul. Cegielnianej - wywieszenie wykazu

PGR.6840.7.18.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Cegielnianej 26A, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Cegielnianej 26A, oznaczona jako działka nr 3748/221 o pow. 1942 m2, zapisana na karcie mapy 2, w obrębie Kochłowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00046998/4. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

  1. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN3, 2K-MN – tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

  1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) na rzecz jej użytkowników wieczystych.

 

  1. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została w oparciu o wartość określoną w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 29 sierpnia 2017 r. oraz przy uwzględnieniu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży na kwotę: 232.814,50 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset czternaście złotych 50/100), która po uwzględnieniu wartości prawa użytkowania wieczystego określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 201.085,00 zł (dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), stanowi kwotę: 31.729,50 zł (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 50/100).

 

  1. Przy zastosowaniu bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 75% kwota do zapłaty wyniesie 9.756,83 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 83/100), która obejmuje 23% podatek VAT w kwocie 1.824,45 zł (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia cztery złote 45/100) i podlega jednorazowej zapłacie w terminie na jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

 

  1. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący .

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta Ruda Śląska
na okres od dnia 13.10.2017r. do dnia 03.11.2017r.

 

oprac. Dorota Krzemień, tel. 32 244 90 00 wew. 2160

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Cegielnianej - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:12.10.2017
Data publikacji:13.10.2017 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż