wersja do wydruku Bartosz Pilny 18.10.2017 10:23

Zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej - ogłoszenie przetargu

PGN.6871.2.00001.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 986/30 o powierzchni 1171 m2, użytki : Bz, Ps-V, dr, obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00013517/9 (w dziale III ww. księgi figuruje wpis „odpłatna na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę pasem gruntu o szerokości 6 m biegnącym od granicy wschodniej do granicy zachodniej tej działki”; dział IV jest wolny od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr  986/30 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) oraz częściowo teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW).

            Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1 i KDW.

 

3. Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta drzewami                                            i krzewami, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych; dojazd do przedmiotowej działki zapewniony jest z drogi publicznej ulicy Akacjowej oraz poprzez gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr 1354/24, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych. Przez nieruchomość odbywa się dojazd do sąsiedniej posesji (służebność opisana w ust. 1 powyżej). W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na działkę nr 986/30 należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

 • kanalizacyjna – kanalizacja nie będąca własnością ani  w eksploatacji PWiK Sp. z o.o.                      w Rudzie Śląskiej;
 • wodociągowa - wodociąg nie będący własnością ani  w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej;
 • elektroenergetyczne – urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach; istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 5 m, od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. w Zabrzu.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

 • wodociągowe wodociągi o średnicy 110 mm, ułożone wzdłuż ul. Akacjowej lub Leszczynowej, z których może nastąpić doprowadzenie wody;
 • kanalizacyjne – kanalizacja sanitarna o średnicy 500 mm, ułożona wzdłuż ul. Akacjowej lub

kanalizacja sanitarna o średnicy 250 mm, ułożona wzdłuż ul. Leszczynowej, do których można odprowadzić ścieki bytowe; kanalizacja ogólnospławna przebiegająca wzdłuż ulicy

Akacjowej lub Leszczynowej, która nie może stanowić odbiornika dla wód deszczowych pochodzących z nieruchomości; wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas                      o szerokości 2,0 m od osi przewodu wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń;

 • elektroenergetyczne   –   urządzenia   elektroenergetyczne  i  teletechniczne   nie   będące

            własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach; istniejącą sieć napowietrzną nN

            należy zinwentaryzować we własnym zakresie;

 • gazowa – gazociąg niskiego ciśnienia DN 100, posadowiony w ul. Akacjowej, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu.

 

W przypadku związanych z faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

 

Teren zbywanej nieruchomości został udostępniony przez Gminę Miasto Ruda Śląska                                      z przeznaczeniem pod drogę tymczasową, zgodnie z umową użyczenia nr: UM/71/PG/11/INNE-B/2016 zawartą w dniu 17.08.2016 na okres do dnia 31.08.2019 r. W dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca wejdzie w prawa i w obowiązki użyczającego.

 

          Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona,  w związku z czym  nabywca  we własnym  zakresie                 i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją lub z dojazdem. Usunięcia drzew i krzewów należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r.                       o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).  Prace należy wykonać zgodnie                   z opinią PGN.6871.2.1.2016 z dnia 15.03.2016 r. Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych                    i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

          Zbywany teren znajduje się na byłym obszarze górniczym „Bytom-Chruszczów”. Eksploatacja złoża prowadzona przez zakład KWK „Centrum-Szombierki” została zakończona w dniu 01.08.1998 r.

Nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych               i leśnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń                   w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanych nieruchomości, z tym że, winny być zachowane nw. warunki:

-   charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

-    dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodnie                  z przepisami o ochronie przyrody.

 

 

 

 

          Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.               W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień                   

 

i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 22.03.2017 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.

 

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy                              z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 22.03.2017 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia                                         i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 125.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów           i usług.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2017 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda                 Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 16.11.2017 r. wpłaty wadium w wysokości 6.300,00 zł                          z dopiskiem "wadium – ul. Akacjowa" przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub                     w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº, piątek 8ºº-14ºº; zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu;

 

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu   wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna               w tytule wpłaty wadium należy podać  imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

 

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie

pozostawione poza obecnymi granicami kraju

 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2042 ze zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 1800.

 

            Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ul. Akacjowej. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,

- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się  od zawarcia umowy.

 

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu w dniu 23.11.2017 r.:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej  nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj.

      pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolami MN1 i KDW,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy

      z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnego  odpisu  z  CEIDG  lub  z  KRS  -  przez  osoby, które chcą nabyć nieruchomość  na

      potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),

 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną                     w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje

 

      rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy

również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

            Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oprócz dokumentów wymienionych w ust. 5b są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją  właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.            o  realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2042 ze zm.).

 

            Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz            z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.250,00 zł.                    Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia                     w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej                         i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu                       (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą

 

zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 103 lub 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci

uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) wystąpić o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub

usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 2147  z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2014.1490), kodeks cywilny.

 

Opr. Bożena Łatka, tel. 32-244-90-00 wew. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:16.10.2017
Data publikacji:18.10.2017 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż