Bartosz Pilny 18.10.2017 10:31 wersja do wydruku

KGN.6871.1.32.2016

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU U ZBIEGU ULIC KATOWICKIEJ I PELAGII ZDZIEBKOWSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska
o powierzchni 3651 m2, położona w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, obręb Wirek, karta mapy 1,  obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:

 - 2669/125 o powierzchni 3069 m², użytek Bz,

 - 2671/118 o powierzchni 582 m², użytek Bz,

KW nr GL1S/00016192/5 (działy III i  IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

Przetarg, który odbył się w dniu 10.10.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie tereny ulic dojazdowych (symbol planu KD1/2).

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami UK1 i KD1/2.

 

3. Zbywana nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami, krzewami i trawą, położona
w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, wiaty przystankowej, terenów zielonych
i sportowych, posiada nieregularny kształt. Występują na niej nierówności terenu.

Działka nr 2669/125 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, natomiast działka nr 2671/118 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Katowickiej. Dojazd do nieruchomości, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo skrzyżowania wymienionych dróg publicznych oraz zatoki autobusowej przy ulicy Katowickiej, powinien odbywać się z ulicy Pelagii Zdziebkowskiej, pod warunkiem zlokalizowania zjazdu przy granicy z działką nr 1321/125 bądź z ulicy Katowickiej, pod warunkiem zlokalizowania zjazdu przy granicy z działką nr 1550/125 i jej przedłużeniu, tj. przy granicy z działką nr 1185/118. Dojazd do zbywanego terenu mógłby odbywać się także od strony ulicy Piotra Czajkowskiego, pod warunkiem wykonania przez przyszłego inwestora potrzebnego odcinka tej ulicy.

W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg
i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie  dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestorów. Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), obiekty budowlane na działkach nr: 2669/125
i 2671/118 powinny być usytuowane  w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Pelagii Zdziebkowskiej oraz w odległości, co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Katowickiej.

Przez nieruchomość przebiegają  sieci:

- energetyczne SN i NN; wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji
z urządzeniami energetycznymi należy wykonać zgodnie z przepisami i normami PHP i PBUE;
w przypadku wystąpienia kolizji, w trakcie realizacji (lub na etapie projektowym) należy wystąpić
o nieodpłatne wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń  w TAURON Dystrybucja S.A. W Zabrzu; podane w normach informacje dotyczące odległości urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak
w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do Spółki; dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego), odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi kierujący pracami;

- kanalizacyjne, w tym o średnicy 450 mm;

Nabywca działek nr 2669/125 i 2671/118 będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Obciążenie nieruchomości polegać będzie na:

 • prawie lokalizacji sieci kanalizacyjnej na działkach nr 2669/125 i 2671/118 pod powierzchnią gruntu,
 • prawie nieograniczonego dostępu uprawnionego do sieci kanalizacyjnej w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji i przebudowy,
 • zobowiązaniu do pozostawienia, wzdłuż sieci wodociągowej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

W rejonie  nieruchomość  przebiegają sieci:

- wodociągowe  – z których może nastąpić doprowadzenie wody: ułożona  wzdłuż ul. Katowickiej
o średnicy 225 mm (w rurze ochronnej 300 mm) i ułożona wzdłuż ul. P. Zdziebkowskiej o średnicy  160 mm;

- kanalizacyjne – ścieki bytowe można odprowadzić do kanałów o średnicy 315 mm, 500 mm lub 900 mm,  ułożonych w sąsiedztwie nieruchomości; w pobliżu nieruchomości nie ma sieci kanalizacji deszczowej, która mogłaby być odbiornikiem dla wód deszczowych (istniejąca kanalizacja ogólnospławna nie może stanowić odbiornika dla wód pochodzących z odwodnienia opiniowanych działek z uwagi na ograniczone zdolności hydrauliczne), w związku z czym wody opadowe oraz roztopowe pochodzące z odwodnienia działek należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego; dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione;

rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej; wzdłuż  projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub  umieszczenia  nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia;

- energetyczne - dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; na przedmiotowym terenie TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych; mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Spółki;

gazowa – gazociąg n/c DN 225 PE znajdujący się w ulicy 1 Maja; w celu uzyskania informacji
o możliwości podłączenia do sieci gazowej należy złożyć wniosek w Rejonie Dystrybucji Gazu
w Rudzie Śląskiej o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

            ORANGE Polska Hurt z siedzibą w Katowicach nie wnosi uwag do zbycia przedmiotowego gruntu.

W ww. rejonie WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej
i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać obiektów budowlanych w odrębnej umowie
z nabywcą nieruchomości. 

Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział  KWK „Ruda” nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK RUDA ruch Pokój, w rejonie którym do 2041 roku planuje się prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziałującej na ww. nieruchomość. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla projektowanej inwestycji.

W  okresie do 2041 roku prognozuje się wystąpienie następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w miejscu ww. nieruchomości:

- ze względu na wskaźniki deformacji Emax≤6,0 mm/m, Tmax≤10,0 mm/m, Rmin≥6,0 km, prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego,

-  prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax=2,5 m,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenie górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKZ – 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 9,0 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 280 mm/s2 ,

- stosunki wodne nie ulegną zmianie,

- nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej nieruchomości.

W rejonie nieruchomości nie występują złoża innych kopalin.

Miejski Konserwator Zabytków nie wnosi zastrzeżeń do zbycia przedmiotowych nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem  terenu lub z dojazdem  należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy z  16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). a także  z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 12.12.2016 r. Utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; do celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła; realizacja na przedmiotowym terenie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wymaga uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; niniejszą decyzję należy uzyskać przed wydaniem decyzji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z  2015 r., poz. 1422).

Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie,
a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta
w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

             Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.07.2017 r.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

 Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki innych obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 348.000,00 zł .

 Cena nieruchomości  ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2017 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 22.11.2017 r. wpłaty wadium w wysokości  17.400,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. Katowicka/Zdziebkowskiej” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami  UK1 i  KD1/2,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną
  w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 3.480,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej
i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca jest zobowiązany także:

- ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na działkach nr: 2669/125 i 2671/118 na rzecz PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

- udostępniać nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. poz. 1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

opr: Stanisława Belzyt, tel. wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. P.Zdziebkowskiej oraz Katowickiej - ogłoszenie drugiego przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.10.2017 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:16.10.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.11.2017 09:53