Bartosz Pilny 30.10.2017 14:39 wersja do wydruku

AGN.6871.2.33.2012

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU PRZY ULICY PAWŁA 6 Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest zabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Pawła 6, stanowiąca działkę nr 1025/21 o powierzchni 1293 m²,  obręb Orzegów, karta mapy 3,  KW nr GL1S/00015130/6 (działy III i  IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami, przedmiotowa nieruchomość stanowi teren produkcyjno-usługowy z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 , usługi logistyczne (symbol planu PU1) oraz fragmentaryczne teren ulic lokalnych (symbol planu KL1/2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami PU1 i KL1/2.

 

Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta, położona jest
w sąsiedztwie terenów przemysłowych, usług komercyjnych, zielonych i mieszkaniowych. Jest porośnięta drzewami, krzewami i trawą.

Na nieruchomości znajduje się wybudowany w 1960 roku jednokondygnacyjny, murowany budynek użytkowy o funkcji biurowo-magazynowej. Powierzchnia zabudowy wynosi 308 m2, powierzchnia użytkowa: parter - 264 m2, piwnice - 70 m2. Obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu.

Nieruchomość jest uzbrojona w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, telekomunikacyjną i gazową.

Działka nr 1025/21 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Pawła i Starej z tym, że dojazd do zbywanego terenu winien odbywać się z ulicy Starej poprzez istniejący zjazd. W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu z ulicy Starej należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydane warunków na powyższe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), obiekty budowlane powinny być  usytuowane w odległości  co najmniej 6,00 m od zewnętrznych krawędzi ulic Pawła i Starej.

 

Przez nieruchomość przebiegają  sieci:

- teletechniczne – w przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić
o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń;

- energetyczne – linie kablowe nN, wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji
z urządzeniami energetycznymi należy wykonać zgodnie z przepisami i normami PHP i PBUE;
w przypadku wystąpienia kolizji, w trakcie realizacji (lub na etapie projektowym) należy wystąpić
o nieodpłatne wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń  do TAURON Dystrybucja S.A. w Zabrzu; Spółka nie posiada  na ww. gruncie urządzeń elektroenergetycznych WN
i teletechnicznych; na przedmiotowym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A., linie napowietrzne nN, które należy zinwentaryzować we własnym zakresie;

-  gazowa – gazociąg niskiego ciśnienia  DN 160 PE, który może stanowić źródło  gazu;

-  kanalizacyjna  –  nie będąca  na majątku i w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- wodociągowe - o średnicy 110 mm i 150 mm; doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE
z ww. wodociągów.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o.,  która będzie polegać na:

a) prawie lokalizacji sieci wodociągowej na działce nr 1025/21 pod powierzchnią gruntu,

b) prawie nieograniczonego dostępu uprawnionego do sieci wodociągowej w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji lub zabudowy,

c) zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci wodociągowej terenu wolnego od zabudowy   trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczania nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

W rejonie  nieruchomość  przebiegają sieci:

- kanalizacyjna – kanalizacja sanitarna o średnicy 300 mm/315 mm, ułożona wzdłuż ul. Pawła, do której można odprowadzać ścieki bytowe; ścieki z produkcji i usług należy wstępnie podczyścić
w sytuacji, jeżeli ich parametry przekroczą wartości dopuszczalne;

- kanalizacja deszczowa – o średnicy 800 mm ułożona wzdłuż ulic Pawła i Starej. W rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia działki  na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub do zbiornika retencyjnego, tylko ich nadmiar kierując jednym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Dokonywanie zmiany naturalnego  spływu wód opadowych w celu ich kierowania na tereny sąsiednich nieruchomości, w tym na drogi będące w zarządzie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, jest zabronione – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1121 j.t.), warunki wykonania przyłącza zostały określone w piśmie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej z dnia 3 października 2017 r. nr TIU/500/252/17.

Wzdłuż istniejących i projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i  wolny od  umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenie; właściciel  nieruchomości zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem
o szczegółowe warunki przyłączenia do sieci wod-kan.

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i odwodnienie nieruchomości  należy uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej;

-  energetyczne – linie napowietrzne nN;

- teletechniczne - kanalizacja teletechniczna i napowietrzne kable sieciowe, ułożone wzdłuż ulic Pawła i Starej.       

Na terenie zbywanej działki WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; istnieje możliwość podłączenia do sieci przebiegającej
w pobliżu działki i dostawy ciepła systemowego dla mających powstać obiektów budowlanych na warunkach określonych w odrębnej umowie z nabywcą nieruchomości.

Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda z siedzibą w Rudzie Śląskiej nieruchomość położona jest na zlikwidowanym terenie górniczym Ruda Śląska – Wirek,
w którym do 2041 roku nie planuje się prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziałującej na ww. teren. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują następujące zagrożenia dla projektowanej inwestycji: zroby płytkiej eksploatacji pokładu 416/2 i uskok o zrzucie  h~5m. W okresie do 2041 roku prognozuje się wystąpienie następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w miejscu ww. nieruchomości:  ze względu na wskaźniki deformacji E,T i R nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego,  nie prognozuje się wystąpienia obniżeń terenu, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKW – 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 4,0 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 40,0 mm/s2,  stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej nieruchomości.

W rejonie przedmiotowej nieruchomości nie występują złoża innych kopalin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem ww. nieruchomości pod warunkiem zachowania następujących warunków:

1) charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Ruda Śląska,

2) przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422),

3) dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodne
z przepisami o ochronie środowiska.

Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa do ewentualnych celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła. Wycinka drzew lub krzewów kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości lub z dojazdem podlega przepisom ustawy z  16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1651 z późn. zm.). Utrzymanie czystości i porządku
w gminach oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Miejski Konserwator Zabytków nie wnosi zastrzeżeń do zbycia przedmiotowej nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz.

Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego działki, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie,
a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.
Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta
w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

              Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.10.2017 r.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

 Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami i uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym obiektu
w trakcie oględzin, a także uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko - wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Organizator przetargu nie zlecał wykonania badań geotechnicznych gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki innych obiektów, które mogły być wcześniej posadowione na nieruchomości.
W przypadku wystąpienia pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 279.000,00 zł .

 Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy  o podatku od towarów i usług.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2017 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 28.11.2017 r. wpłaty wadium w wysokości  14.000,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. Pawła 6” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

 

                   Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie

                                    pozostawione poza obecnymi granicami kraju

 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2042) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217  II piętro), 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6,
w terminie do dnia  28.11.2017 r. do godz. 16oo.

 

          Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści:

„Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej przy  ulicy Pawła 6”. 

 

 

Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte.
O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,

- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.

 

        Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust.1 ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz.2042). 

 

         Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym  powinny być sporządzone                                 w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b)  przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym obiektu oraz ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem PU1 i KL1/2,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez organizatora przetargu opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną
  w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 2.790,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej
i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

           Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca jest zobowiązany także:

- ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

- udostępniać nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Oględzin nieruchomości należy dokonać w dniu  22.11.2017 r.  w  godz. od  1200  do 1400.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. poz. 1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

opr: Stanisława Belzyt, tel. wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Pawła - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.10.2017 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:26.10.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.10.2017 14:39