wersja do wydruku Bartosz Pilny 03.11.2017 15:44

Zbycie nieruchomości przy ul. W.Kossaka - wykaz nieruchomości

KGN.6871.1.000031.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Wojciecha Kossaka, która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wojciecha Kossaka, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3901/120 o powierzchni 1209 m2, użytki: Ps-IV, R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020419/4. Dział III księgi figuruje wpis : „Właściciele wykazów nr 363 i 477 Bielszowice przyznali sobie wzajemnie i ich następcom prawnym prawo drogi wymienione w rozprawie z dnia 10.02.1890r - tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej Bielszowice 363 dnia 6.11.1969 r. - tu przeniesiono z księgi wieczystej kw 8207”; dział IV wolny jest od wpisów.

 

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 3901/120 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).

 

 

3. Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę przebiega skarpa bezpośrednio przyległego zbiornika wodnego, okresowo w zależności od występujących warunków atmosferycznych występują problemy hydrologiczne związane z powierzchniowym odprowadzaniem wód deszczowych, jak również podnoszeniem się zwierciadła wód w zbiorniku; zwierciadło wody w zbiorniku jest zmienne w zależności od występujących opadów atmosferycznych i może powodować okresowe zalewanie przyległego terenu, a co za tym idzie przedmiotowej nieruchomości; działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą i drzewami, posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha Kossaka. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wojciecha Kossaka. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

 

Przez nieruchomość przebiega przewód służący odprowadzeniu nadmiaru wód opadowych ze zbiornika wodnego zlokalizowanego w pobliżu przedmiotowej działki. W ramach przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej przewiduje się m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej  wraz z przewodem odprowadzającym nadmiar wód opadowych ze zbiornika wodnego i zabudowę studzienki przelewowej na terenie przedmiotowej nieruchomości.

 

            W związku z powyższym nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Miasta Ruda Śląska. Obciążenie nieruchomości polegać będzie na:

- prawie lokalizacji przewodu deszczowego odprowadzającego nadmiar wód ze zbiornika wodnego wraz ze studzienką na działce nr 3901/120 pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu uprawnionego do urządzeń kanalizacyjnych w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji lub rozbudowy,

- zobowiązaniu do pozostawienia, wzdłuż przewodu deszczowego, terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

 

 

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

  • wodociągowa wodociąg o średnicy 110 mm, ułożony wzdłuż ul. Wojciecha Kossaka,                      z którego może nastąpić doprowadzenie wody;
  • elektroenergetyczne – istniejące linie należy zinwentaryzować we własnym zakresie; istnieje możliwość zasilania projektowanych obiektów;
  • gazowa – gazociąg niskiego ciśnienia DN 110 PE posadowiony w ulicy Wojciecha Kossaka, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu;
  • kanalizacyjna – do czasu wybudowania nowej kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe można odprowadzić do kanałów o średnicy 315 mm i średnicy 200 mm ułożonych wzdłuż ul. Wojciecha Kossaka; wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub umieszczenia nasadzeń w pasie gruntu o szerokości co najmniej 2,0 m na powierzchni gruntu bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

W przypadku związanych z faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

 

           

Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia nieruchomości należy odwodnić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469). Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

 

          Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona,  w związku z czym  nabywca  we własnym  zakresie                 i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją lub z dojazdem. Usunięcia drzew i krzewów należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r.                       o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)  Prace należy wykonać zgodnie                   z opinią KGN.6871.1.8.2016 z dnia 4.04.2017 r.

        

         Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda inwestycja położona jest na terenie górniczym KWK Ruda ruch Bielszowice, w którym do 2041 roku planuje się prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziaływujących na przedmiotową nieruchomość; w wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla nieruchomości; w okresie do 2041 roku prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego oraz obniżenia terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKW – 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 10 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyśpieszeniu drgań poziomych gruntu do 250 mm/s²; stosunki wodne ulegną zmianie – istnieje możliwość podniesienia zwierciadła wód gruntowych; nie występują inne czynniki stanowiące zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji; występują złoża innych kopalin: metan.

 

Nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych                    i leśnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).

 

 

4. Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.                   W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

5. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 132.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów               i usług

 

6. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy .

 

7. Sprzedaż nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy            o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Przedmiotowy wykaz podaje się do publicznej wiadomości

 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres

 

3 tygodni, tj. od dnia 3.11.2017 r. do 24.11.2017 r.

 

Opr. Bożena Łatka tel. 244-90-00 wew. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. W.Kossaka - wykaz nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:03.11.2017
Data publikacji:03.11.2017 15:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż