wersja do wydruku Bartosz Pilny 20.11.2017 11:34

Zbycie garażu (nr 1) na rzecz jego najemcy (ul. Chorzowskiej) - wywieszenie wykazu

ALM.7125.24.2017

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   DO   ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w drodze bezprzetargowej zostanie sprzedany garaż murowany nr 1 położony przy ul. Chorzowskiej nr 9 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.

 

  1. Garaż usytuowany jest przy ul. Chorzowskiej nr 9 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Nowy Bytom, k.m. 1, numerem 3472/177 o pow. 50 m² zapisanej w księdze wieczystej nr KW nr GL1S/00019333/7.

 

  1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (zatwierdzonym uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.) zbywana nieruchomość oznaczona jest symbolem GP1.

 

  1. Garaż nr 1 został wyznaczony do sprzedaży Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.418.2017 z dnia 10.11.2017 roku.

 

  1. Garaż nr 1 o pow. użytkowej 18,79 m2 sprzedany zostanie z jednoczesnym oddaniem
    w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki gruntu o nr 3472/177, na której jest usytuowany.

 

5.   Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 3477/183 o powierzchni 70 m2 oraz 3465/177 o powierzchni 506 m2 k.m. 1 obręb Nowy Bytom, dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr GL1S/00019333/7 obciążone zostaną odpłatną służebnością gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 1 i użytkownika wieczystego działki nr 3472/177.

 

      Opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wysokości 2.541,00 zł zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%. Obowiązek zarządzania nieruchomością, na której ustanowiono służebność ciąży na właścicielu nieruchomości – Gminie Ruda Śląska.

 

6.   Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej została ustalona w oparciu o wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9.412,00 zł w tym:

cena gruntu została ustalona na kwotę: 5.909,00 zł,

cena sprzedaży garażu murowanego została ustalona na kwotę: 3.503,00 zł.

 

Wartość ułamkowej części gruntu stanowi podstawę do ustalenia opłat tj.:

- pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,

- opłat rocznych w wysokości 3% ceny gruntu – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, przy czym ich wysokość może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

Pierwsza opłata i opłata roczna zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni z uwzględnieniem terminu określonego w ww. pkt 8. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II nr 6 w Rudzie Śląskiej  - Nowym Bytomiu tj. od dnia 17.12.2017 r. do dnia 29.12.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Angelika Urbańska, tel. 32 244-90-00 wew. 2290.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie garażu (nr 1) na rzecz jego najemcy (ul. Chorzowskiej) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:17.11.2017
Data publikacji:20.11.2017 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż