INFORMACJA

Rewitalizacja w Rudzie Śląskiej prowadzona jest na podstawie Uchwały Nr PR.0007.77.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030.

Obszar rewitalizacji został wyznaczony w Uchwale NR PR.0007.1.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.

Obowiązujące w niej prawo pierwokupu do niezamieszkałych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na podobszarach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do IV wyznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 2 ww. uchwały, zgodnie z art. 11 ust. 6. Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), wygasło z dniem 25 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym, obecnie Miastu Ruda Śląska nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Michał Adamczyk - tel. 32 244 90 00 do 010, wew. 3061

Przedmiotowa informacja jest dostępna w wersji pdf pod nazwą: Prawo pierwokupu

.............................................................................

 OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o rozpoczęciu otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska ogłaszam  

otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

 1. Otwarty nabór trwa od 23 listopada 2020 r do 7 grudnia 2020 r.
 2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:

1) społeczny, obejmujący między innymi przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych, użytkowników wieczystych nieruchomości;

2) gospodarczy, obejmujący między innymi przedstawicieli przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji, właścicieli terenów inwestycyjnych na obszarze rewitalizacji oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji;

3) publiczny, obejmujący między innymi przedstawicieli organów władzy publicznej: Rady Miasta Ruda Śląska, Urzędu Miasta Ruda Śląska, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich, innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 1. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
 2. Formularz zgłoszeniowy Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta z dnia 22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
 3. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska dostępny jest także na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym w zakładce Rewitalizacja miasta.
 4. Formularz zgłoszeniowy Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy w terminie trwania naboru (decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta Ruda Śląska):
  • wrzucić do urny znajdującej się przy głównym wyjściu do budynku Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 8.00 do 16.00, czwartek w godzinach od 10.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00
  • przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska
  • przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP: /umrudasl/

Dodatkowych informacji udziela: Pan Piotr Holona - tel. 32 244 90 00, wew. 3060

W załączeniu przedstawiam:

- formularz zgłoszeniowy,

- ogłoszenie

.........................................................................

 

OGŁOSZENIE

 

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o przedłużeniu otwartego naboru na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1432), art. 7 ust.1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska przedłużam

otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

 1. Otwarty nabór potrwa do 21 września 2018 r.
 2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:
 1. społeczny,
 2. gospodarczy,
 3. publiczny.
 1. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące załącznikiem do Uchwały Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
 2. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym w zakładce Rewitalizacja miasta.
 3. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy złożyć w terminie trwania naboru osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, III piętro, pok. 306) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 800 do 1600, czwartek w godzinach od 800 do 1800, piątek w godzinach od 800 do 1400 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Ruda Śląska).

......................................................

 

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o rozpoczęciu otwartego naboru na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1432), art. 7 ust.1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska ogłaszam

otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

 1. Otwarty nabór trwa od dnia 27 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r.
 2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:
 1. społeczny,
 2. gospodarczy,
 3. publiczny.
 1. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące załącznikiem do Uchwały Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
 2. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym w zakładce Rewitalizacja miasta.
 3. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy złożyć w terminie trwania naboru osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, III piętro, pok. 306) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 800 do 1600, czwartek w godzinach od 800 do 1800, piątek w godzinach od 800 do 1400 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Ruda Śląska).

  Formularze:

  Obszar społeczny:
  - formularz zgłoszeniowy,
  - lista poparcia,
  - oświadczenie - nieruchomości,
  - oświadczenie - organizacje pozarządowe/grupy nieformalne,
  - rekomendacja dla kandydata.

  Obszar gospodarczy:
  - formularz zgłoszeniowy,
  - oświadczenie - przedsiębiorcy,
  - rekomendacja dla kandydata.

  Obszar publiczny:
  - formularz zgłoszeniowy,
  - zgoda na reprezentowanie.

............................................

AF.042.03.2017

Uchwała Nr PR.0007.77.2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Podjęty Gminny Program Rewitalizacji stanowi kontynuację dotychczas prowadzonego procesu rewitalizacji Rudy Śląskiej zawartego w Lokalnym Programie Rewitalizacji, w tym podtrzymanie (i doszczegółowienie) celów strategicznych i operacyjnych, jak również większości projektów, zawartych w dokumencie z 2015 r. Mając na uwadze powyższe, w oparciu o art. 52 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji uchwalany dokument jest przekształceniem lokalnego programu rewitalizacji w gminny program rewitalizacji. Powyższe dotyczy również samej diagnozy, która była punktem wyjścia i bazą do dalszych prac.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku został przygotowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r. Jest także zgodny z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, określonymi w opracowaniu pt. „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku został opracowany jako dokument zawierający diagnozę, cele, projekty oraz mechanizmy wdrażania dedykowane obszarom, na których występują problemy o ponadprzeciętnej, w skali miasta, koncentracji. Prace nad Programem bazowały na wcześniejszych doświadczeniach działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Rudzie Śląskiej, zostały także powiązane z obowiązującymi w mieście dokumentami strategicznymi i planistycznymi.

Miasto przystępując do prac związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji zobowiązane było w pierwszym etapie do przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie tych obszarów wymagało przeprowadzenia analiz, z wykorzystaniem wskaźników o określonych cechach, zdefiniowanych w ustawie.

Ustawa o rewitalizacji określa obszar zdegradowany (Art. 9.1.) „jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim ponadto co najmniej jedno z „następujących negatywnych zjawisk:

1) gospodarczych – w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych

4) technicznych – w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska”.

Obszar rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk i może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znacznie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (Art. 10.1.), lecz równocześnie nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy (Art. 10.2.). Obszar rewitalizacji może obejmować również niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, powydobywcze, powojskowe, pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym (Art. 10.3.).

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku został opracowany dla obszaru wyznaczonego Uchwałą Nr PR.0007.1.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.

Obszar rewitalizacji obejmuje tereny w 9 dzielnicach: Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek, Czarny Las, Bykowina i Kochłowice. W granicach obszaru rewitalizacji mieszka 36 764 osób, na powierzchni 8,87 km2. Tak wyznaczony obszar obejmuje 11,4 % powierzchni miasta i zamieszkały jest przez 27,7 % mieszkańców miasta, ponieważ zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30 % liczby mieszkańców gminy. Działaniami rewitalizacyjnymi objęto następujące podobszary:

1. Ruda

2. Orzegów

3. Godula

4. Kolonia Carl Emanuel

5. Chebzie/Kaufhaus

6. Teren przy 1 Maja

7. Szyb Mikołaj

8. Muzeum PRL

9. Wirek/Czarny Las

10. Bykowina/Kochłowice

11. Nowy Bytom

12. Tereny po KWK Pokój

Ponadto, na każdym kluczowym etapie tworzenia dokumentu, przeprowadzono konsultacje społeczne. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji, w czasie prac nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku, przeprowadzono konsultacje społeczne w terminie od 19 lutego do 20 marca 2018 r., których celem było zebranie uwag, opinii, propozycji do ww. dokumentu, które szczegółowo scharakteryzowane zostały w Raporcie z konsultacji społecznych (marzec 2018 r.).

Zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy o rewitalizacji projekt dokumentu przekazano odpowiednim instytucjom do zaopiniowania i uzyskano pozytywne opinie nt. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała pozytywną decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Gminny Program Rewitalizacji dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=58233&idmp=2656&r=o

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.08.2021 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aleksandra Kruszewska
Data na dokumencie:
23.11.2017
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.02.2022 15:01

Rejestr zmian dokumentu

24.02.2022 15:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.08.2021 14:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.08.2021 14:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2021 17:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2021 17:31 Dodano załącznik "Sprawozdanie GPR_2020.pdf"
(Barbara Cholewka)
23.11.2020 08:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.11.2020 08:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.11.2020 08:26 Dodano załącznik "formularz_komitet_kadencja2.doc"
(Barbara Cholewka)
23.11.2020 08:26 Dodano załącznik "komitet_ogłoszenie_2_kadencja.pdf"
(Barbara Cholewka)
23.11.2020 08:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.09.2020 14:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.09.2020 14:46 Dodano załącznik "zał - Prawo pierwokupu.pdf"
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:12 Dodano załącznik "zał - GPR sprawozdanie za 2019.pdf"
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:12 Dodano załącznik "zał - Sprawozdanie GPR_za_2018-1.pdf"
(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał - Zgoda na reprezentowanie - sektor
publiczny - Ruda Śląska.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał - Rekomendacja dla Kandydata -
sektor społeczny - Ruda Śląska.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał - Oswiadczenie - organizacje
pozarzadowe - sektor spoleczny R Ślaska.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał - Oswiadczenie - nieruchomosci -
sektor spoleczny - Ruda Śląska.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał -
Grupa-1_Lista-poparcia_kandydat_mieszkancy-obszaru-rewitaliz
acji.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał - Formularz zgłoszeniowy - sektor
spoleczny - Ruda Śl..pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał - Formularz zgłoszeniowy - sektor
publiczny- Ruda Śląska-1.pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 11:11 Dodano załącznik "zał - Formularz zgłoszeniowy - sektor
gospodarczy - Ruda Śl..pdf"

(Barbara Cholewka)
04.06.2020 10:58 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.06.2020 10:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.01.2018 17:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2017 11:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2017 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2017 11:39 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)
Liczba wyświetleń dokumentu: 2520