Bartosz Pilny 24.11.2017 11:39 wersja do wydruku

II etap prac nad GPR

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR (możliwa jedynie po wejściu w użycie uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji)
 2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia GPR
 3. Sporządzenie projektu GPR (w tym nabór projektów) i przeprowadzenie konsultacji społecznych (należy sporządzić raport z konsultacji),
 4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)
 5. Uzyskanie opinii organów administracji publicznej i innych podmiotów (opinia nie ma charakteru wiążącego), niektóre opinie są obowiązkowe w każdym przypadku, np.: zarząd województwa w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa, inne w przypadku występowania na obszarze rewitalizacji danego zjawiska, np. wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 6. Przedstawienie dokumentu Radzie Miasta w celu podjęcia uchwały.

----------------------------------------

Obowiązkowym elementem programu rewitalizacji są przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

Rewitalizacji podlegają tereny o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta dotknięte szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk. Z tego względu projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji.

Do źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim:

 • środki budżetu państwa - przewidziane na współfinansowanie projektów, jako niezależne źródło finansowania,
 • środki budżetu gminy - na współfinansowanie projektów lub jako niezależne źródło finansowania,
 • środki Unii Europejskiej - m. in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
 • inne środki publiczne - np. fundusze celowe,
 • środki prywatne - np. środki podmiotów pozarządowych, przedsiębiorstw,
 • kredyty, pożyczki i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do gmin i innych podmiotów realizujących projekty rewitalizacyjne.

Głównym źródłem dofinansowania projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych są regionalne programy, dla województwa śląskiego jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020).

Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest ich wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji oraz kompleksowość projektów. Przy czym należy pamiętać o tym, że wsparcie inwestycyjne projektów infrastrukturalnych z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami społecznymi (miękkimi) realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych.

Małe działania, np. powstanie ogrodu społecznościowego, remont podwórka, mogą być dofinansowane ze środków budżetu gminy, środków pozyskanych przez organizacje pozarządowe albo nieformalne grupy sąsiedzkie. Dowiedz się więcej na stronie http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacji/modelowe-dzialania-pilotazowe/finansowanie-rewitalizacji/#Finansowanie%20dzia%C5%82a%C5%84%20rewitalizacyjnych%20w%20ma%C5%82ej%20skali

 

----------------------------------------------------------------

Rozpoczęły się prace nad
Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku

Samorząd Miasta Ruda Śląska rozpoczął prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Przed podjęciem uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, samorząd jest zobowiązany do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji zostanie poprzedzone pogłębionymi analizami danych statystycznych i konsultacjami społecznymi. Obszary rewitalizacji, na których zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne to obszary, które charakteryzuje koncentracja problemów społecznych, a także problemów ze sfery gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej lub środowiskowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę prac – konsorcjum firm: Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia, który wyznaczy obszary zdegradowane i obszary wskazane do rewitalizacji oraz opracuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku.

Obecnie opracowywane są dane statystyczne dotyczące wyodrębnienia w Rudzie Śląskiej problemów społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, odpływ mieszkańców), gospodarczych (niski poziom przedsiębiorczości), funkcjonalno-przestrzennych i technicznych (niedostateczna jakość i dostępność infrastruktury technicznej i społecznej, mieszkaniowej) i środowiskowych (przekroczenia standardów jakości środowiska).

 

Dodatkowych informacji udziela: Michał Adamczyk - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3062

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 rok
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.11.2017 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Kruszewska
Data na dokumencie:23.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:04.01.2018 17:07