Bartosz Pilny 24.11.2017 11:43 wersja do wydruku

Gminny Program Rewitalizacji to podstawowy dokument, na podstawie którego Miasto Ruda Śląska będzie prowadzić działania rewitalizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Jest to dokument, który powstaje w sposób silnie partycypacyjny.

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji krok po kroku przedstawia Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Zgodnie z Ustawą poniżej przedstawiono poszczególne etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku.

 

DEFINICJA REWITALIZACJI

Rewitalizacja, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Rewitalizacją nie są zatem pojedyncze inwestycje lub zadania, takie jak remonty, modernizacja czy odnowa placu miejskiego, parku, czy nawet linii kolejowej, ukierunkowane na osiągnięcie efektu materialnego w jak najkrótszym czasie, sprowadzające się głównie do podjęcia działań inwestycyjno-budowlanych. Rewitalizację należy rozumieć jako wieloletni, kompleksowy, wielowymiarowy proces, zaplanowany i rozłożony w czasie, realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze w stanie kryzysowym.

 

STAN KRYZYSOWY

Stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

a) gospodarczej (w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

b) środowiskowej (w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),

c) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych),

d) technicznej (w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR ZDEGRADOWANY

Obszar zdegradowany jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

 

OBSZAR REWITALIZACJI

Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Ponadto nie może być on większy niż 20% powierzchni gminy i nie może tam mieszkać więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

INTERESARIUSZE REWITALIZACJI

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
  3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. organy władzy publicznej;
  7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Komitet Rewitalizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKI DO DOKUMENTÓW I INFORMACJI NA TEMAT REWITALIZACJI

 

Dodatkowych informacji udziela: Michał Adamczyk - tel. 32-244-90-00 do 010 wew. 3062

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:O rewitalizacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:24.11.2017 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Kruszewska
Data na dokumencie:23.11.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:24.11.2017 12:45