wersja do wydruku Bartosz Pilny 01.12.2017 12:06

Zbycie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 - wywieszenie wykazu

KGR.6840.7.6.2017

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Rycerskiej 3, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób fizycznych.

 

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy              ul. Rycerskiej 3, oznaczona jako działka nr 4097/98 o pow. 38 m2, zapisana na karcie mapy 4, w obrębie Bielszowice, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00017422/4.

 

  1. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN1 – tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

  1. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6) i art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

      4. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została w oparciu o operat szacunkowy sporządzony w dniu 20 lipca 2017 r. i z uwzględnieniem kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia wynosi: 12 226,00 (dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych). Po zaliczeniu, na poczet tej ceny, wartości nakładów poczynionych na gruncie w kwocie: 5 120,00 zł (pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych), stanowi ona łączną kwotę: 7 106,00 zł (siedem tysięcy sto sześć złotych).

 

5. Przy zastosowaniu 75% bonifikaty od ceny sprzedaży określonej w pkt 4, kwota do zapłaty wyniesie 1 776,50 zł (tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100), a po opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23% w wysokości 408,60 (czterysta osiem złotych 60/100), całkowita kwota należna od nabywców nieruchomości wyniesie 2 185,10 zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 10/100). Ww. cena sprzedaży podlega jednorazowej zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

6.   Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący .

 

7.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta Ruda Śląska  na okres od dnia 01.12.2017 r.  do dnia 22.12.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Działach - 32 244 90 00 wew. 2162

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:30.11.2017
Data publikacji:01.12.2017 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż