wersja do wydruku Bartosz Pilny 06.12.2017 14:35

Zbycie nieruchomości przy ul. Rolniczej - ogłoszenie rokowań

PGN.6871.1.000057.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Rolniczej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 128 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Rolniczej, oznaczona numerem geodezyjnym 1284/86, obręb Halemba, k.m.1, użytek „RV”, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1S/00020817/4. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Działka objęta jest umową dzierżawy nr UM/2001/KG/1054/DP-D/2016 z dnia 29.09.2016 r., zawartą do dnia 30.09.2019 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

Nieruchomość (poza prawem dzierżawcy) jest wolna od długów i roszczeń osób trzecich oraz  nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione                    w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął               w dniu 06.06.2017 r. Przetargi przeprowadzone w dniach 22.08.2017 r., 16.10.2017 r. oraz 28.11.2017 r.  zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r  ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383, z późn.zm. ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła (symbol planu MNU1).  Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenu oznaczonego symbolem MNU1.

 

3. Zbywana działka o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta położona jest             w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (w tym stacji paliw), jest płaska, porośnięta drzewami owocowymi i trawą.

 

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, w związku z czym nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić dojazd do działki przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art.43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1440                  z późn.zm.), obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m             od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Rolniczej.  

W rejonie ww. nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia:

- wodociągowa – o średnicy 110 mm ułożona na zachód od zbywanych działek, z której może nastąpić doprowadzenie wody, 

- kanalizacyjna – kanał o średnicy 200 mm ułożony na zachód od zbywanych działek, do którego można odprowadzać ścieki bytowe,

wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- kanalizacja deszczowa - kanał o średnicy 250 mm, będący własnością Miasta, ułożony na zachód od zbywanych działek: z uwagi na ograniczone możliwości hydrauliczne ww. kanalizacji w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub na teren, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar jednym przyłączem o średnicy 160 mm (lub mniejszym); w przypadku braku możliwości odprowadzania wód opadowych do gruntu lub  na teren należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć retencjonowanie wód opadowych; na przyłączu należy zabudować regulator przepływu wód deszczowych; zaleca się wykonywanie jezdni, podjazdów do nieruchomości, parkingów o jak największym współczynniku przepuszczalności (np. płyty ażurowe, geokraty). Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- elektroenergetyczne – istnieje możliwość zasilania nowych obiektów z tym, że dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

 - gazowa – najbliższe źródło gazu może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia 90PE posadowiony                 w ulicy Rolniczej.

 

Działka położona jest na terenie górniczym KWK Ruda ruch Bielszowice, w rejonie, w którym aktualnie nie jest prowadzona eksploatacja górnicza wywierająca wpływ na ww. teren. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla projektowanej inwestycji.                        W okresie ważności posiadanej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, tj. do 31.08.2020 r., możliwe  jest  wystąpienie  na  przedmiotowym  terenie  następujących  wpływów  związanych 

z projektowaną działalnością górniczą: inwestycja położona jest w terenie, w którym nie projektuje się eksploatacji górniczej; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających II stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej inwestycji. W rejonie obejmującym zbywaną nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie  koncesyjnym,  po  uzyskaniu  nowej  koncesji  na  wydobycie  węgla  kamiennego  ze  złoża

„Zabrze-Bielszowice”, których eksploatacja górnicza w okresie do 22.09.2041 r., nie spowoduje wystąpienia deformacji powierzchni. W rejonie ww. terenu występują złoża innych kopalin: metan.

 

Usunięcia  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  zagospodarowaniem  terenu  należy  dokonać  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134

z późn.zm.). Wszelkie prace w tym zakresie winny być wykonywane zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 05.09.2016 r.  Utrzymanie czystości i porządku na zbywanej działce oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Działka   podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiedniej. Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła klinkierowa jako element wykończenia elewacji oraz ogrodzeń).

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie

zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia    w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt,                            po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym,  bez

jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania                         i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

Nabywca zobowiązany jest również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych)

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok.223) zapoznać z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik rokowań na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał              na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne                    do przystąpienia do rokowań.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi:  13.000,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).

 

3. Rokowania odbędą się w dniu 10.01.2018 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6.   

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do dnia 02.01.2018 r.   

a) dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 700,00 zł z dopiskiem "zaliczka – grunt ul. Rolnicza”                          przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800-1600, czwartek 800-1800, piątek 800-1400;  

jeżeli jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do rokowań;       

          

b) złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 217) w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej  kopercie z napisem „oferta grunt ul. Rolnicza”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z nin. ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia             o rokowaniach  i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 

4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, podpis.

 

c) przedłożą Komisji Przetargowej w trakcie rokowań:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,

- aktualny odpis z CEIDG lub wyciąg z KRS przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki),  

- notarialne pełnomocnictwo - przez pełnomocników,

- pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie gruntu za cenę ustaloną w rokowaniach w przypadku,                                                       

jeżeli w małżeństwie uczestnika rokowań nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do rokowań przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),   

- dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej,  

- pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

-  pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu zaliczki.

 

4. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

5. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

6. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w nin. ogłoszeniu o rokowaniach,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.   

 

7. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych                  do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone           w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

8. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

                                                                        

9. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.   

 

10. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi

wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia

w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

                                                                          

11. Organizator rokowań ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej                      i powiadomi o tym wygrywającego rokowania, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań                Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

12. Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach pomniejszona o zaliczkę podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

                                                                        

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu nieruchomości pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Wygrywający rokowania  ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Pozostałym uczestnikom zaliczka  zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach.

 

14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) zapewnienia dojazdu do działki przez inne nieruchomości - we własnym zakresie i na własny koszt - po uprzednim uzyskaniu stosownego tytułu prawnego,

b) uzyskania wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie

do uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu,                    po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wystąpienia o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

e) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca zobowiązany jest również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych).   

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń. 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

 

15. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomość nabywcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

16. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz.1490 tekst jedn.)

 

Informację przygotowała:  Bożena Skiba - tel. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Rolniczej - ogłoszenie rokowań
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:04.12.2017
Data publikacji:06.12.2017 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż