Bartosz Pilny 08.12.2017 11:57 wersja do wydruku

AGN.6871.1.56.2017

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę  zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 7413 m2, położone w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja, obręb  Ruda k.m. 5, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

a)  własności Gminy Miasta Ruda Śląska

    - 1050/49 o pow. 658 m², użytek Bp,  KW GL1S/00009425/6

b) własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r.

     - 965/49  o pow. 3160 m2, użytek Bp,  KW GL1S/00011339/3

     - 1053/51 o pow. 3595 m2,użytki:  Bp, RIVa,  w KW GL1S/00003804/5

    wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/2 część w działkach o łącznej powierzchni 638 m2 oznaczonych numerami geodezyjnymi:

a) własności Gminy Miasta Ruda Śląska

    - 1051/49 o pow. 109 m2, użytek Bp,   KW GL1S/00009425/6

b) własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r.

    - 1055/51 o pow. 445 m2, użytki: Bp, N, RIVa, KW GL1S/ 00003804/5

    - 1056/51 o pow. 84 m2,  użytek Bp, KW  GL1S/00003804/5  - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Działy III i IV  wszystkich ww. ksiąg są wolne od wpisów.

 2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną                 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne, takie jak: handel o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska (symbol planu UK1.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń planu                    oznaczonych symbolem planu UK1.

3. Nieruchomości są niezabudowane, położone u zbiegu Drogowej Trasy Średnicowej (Aleja Powstań Śląskich)    i ul. 1 Maja, posiadają nieregularny kształt, są zatrawione i zadrzewione. Na działce nr 965/49 znajduje się infrastruktura oświetlenia miejsc publicznych należąca do miasta Ruda Śląska, w związku z czym nabywca winien wystąpić do Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu o zaopiniowanie projektu oraz o warunki prowadzenia prac.  Na przedmiotowej działce są również posadowione dwa nośniki reklam ( powierzchnia zajęcia gruntu wnosi 1 m2  i 9 m2) objęte umowami najmu obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2019 r.  Nabywca z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży wejdzie w prawa i obowiązki wynajmującego.

             Działki nie posiadają bezpośredniego dojazdu z dróg publicznych ulic: 1 Maja i Alei Powstań Śląskich. Nie dopuszcza się możliwości skomunikowania przedmiotowego terenu bezpośrednio z Alei Powstań Śląskich. Dojazd do działek inwestycyjnych winien odbywać się z drogi publicznej ul. 1 Maja poprzez istniejący wlot ronda oraz poprzez działki nr : 1055/51, 1056/51, 1051/49 będące przedmiotem sprzedaży. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić  odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) nowe obiekty  budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. 1 Maja.   

Przez nieruchomości przebiegają  sieci:

- infrastruktura oświetlenia miejsc publicznych należąca do miasta Ruda Śląska,

- energetyczne – dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i  teletechnicznych, mogą natomiast znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Spółki,

- wodociągowe z komorami wodomierzowymi o średnicy: 500 mm, 350 mm, 110 mm,  z których może nastąpić doprowadzenie wody.

Nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność na rzecz PWiK  Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej polegającą na :

- prawie lokalizacji sieci wodociągowej na działkach nr: 1053/51, 1055/51 pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu do sieci wodociągowej w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji  lub rozbudowy,

- zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci wodociągowej, terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczania nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- wodociąg magistralny o średnicy 1000 mm i 800 mm Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. informuje, że strefy ochronne dla czynnego wodociągu DN 1000 wynoszą po min. 8 mb dla obu stron magistrali, a min. 5,0 mb dla magistrali DN 800 mm; w strefach tych nie należy budować obiektów, sadzić drzew               i krzewów, a ogrodzenia, drogi, place winny być wykonane  z materiałów rozbieralnych. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazanymi wyżej strefami technicznymi urządzeń wodociągowych oraz bezpośrednio sąsiadujące z trasą rurociągu nieczynnego należy uzgodnić ze Spółką.  Miasto wyraziło zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości części działek nr: 959/57, 1052/49, 1050/49, 1051/49, 1054/51 w celu wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania „Modernizacja wodociągu  Dn1000  Czarny Las – Bytom w rejonie ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”. Wykonawca został zobowiązany do uzyskania zgody nowego właściciela/wieczystego użytkownika w przypadku zbycia gruntu,

- kanalizacyjne ze studzienkami  o średnicy 300 mm i 110 mm nie będące własnością  PWiK Sp. z o.o.           w Rudzie Śląskiej;  zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej; wzdłuż przewodów  należy  pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- teletechniczne ze studzienkami,

- Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. na zbywanym gruncie nie ma infrastruktury ciepłowniczej, istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mających powstać obiektów budowlanych.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm, do której można odprowadzić ścieki bytowe;  zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa –  o średnicy 315 mm ułożona wzdłuż ul. 1 Maja, która może być odbiornikiem dla nadmiaru wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości; w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub na teren, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar  jednym przewodem do odbiornika. Naturalny odbiornik dla wód opadowych zlokalizowany na południe od przedmiotowej nieruchomości stanowi dopływ rzeki Czarniawki; możliwość skierowania ścieków deszczowych do odbiornika jw. należy uzgodnić z jego zarządcą,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowych  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

Polska Grupa Górnicza  Sp. z o.o. Oddział KWK ”Ruda” informuje, że zbywane nieruchomości położone są na zlikwidowanym terenie górniczym Ruda Śląska – Wirek, w którym do 2041 r. nie planuje się prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej oddziałującej na ww. nieruchomości. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują następujące zagrożenia dla nieruchomości: zroby płytkiej eksploatacji pokładu 413/2 oraz zlikwidowany szyb. W okresie do 2041 r. prognozuje się wystąpienie następujących wpływów projektowanej działalności górniczej:

-  ze względu na wskaźniki deformacji E T i R nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, nie prognozuje się wystąpienia obniżeń terenu,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKW  - 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 4,0 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 60,0mm/s2

- stosunki  wodne nie ulegną zmianie, nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla przedmiotowej nieruchomości. W rejonie zbywanych działek  nie występują złoża innych kopalin. 

Miejski Konserwator Zabytków – pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowych nieruchomości, nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru         i gabarytów zabudowy sąsiadującej. Na przedmiotowym  terenie obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek. 

             Utrzymanie czystości i porządku w  gminach oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; do celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła; zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej  poza granice terenu. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

                Usunięcia drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu lub dojazdem należy dokonać zgodnie    z zapisami ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji               w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień  

         i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Organizator przetargu  nie zlecał wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które były posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia        w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt        i własnym staraniem.

Nieruchomości z wyłączeniem obowiązujących umów najmu są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.09.2017 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in.                 w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt  dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

Nabywca jest zobowiązany przejąć nieruchomości w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń      w tym zakresie.

5. Zbywane działki podlegają przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.).

6. Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla kompleksu działek nr. : 1050/49, 965/49, 1053/51 wraz             z udziałem wynoszącym 1/2 część działek nr: 1055/51, 1056/51, 1051/49  wynosi – 874.000,00 zł tj.

- cena nieruchomości pod zabudowę  -  842.000,00 zł

- cena drogi  -  32.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

         Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania działek nr: 965/49, 1053/51 – opłata roczna wg stawki 1% wynosi aktualnie łącznie  347,88 zł.

Opłata roczna za działki nr: 1055/51, 1056/51 w udziale 1/2 część wg stawki 1% wynosi aktualnie łącznie 13,62 zł.

Opłaty roczne są płatne do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 73 cyt. wyżej ustawy wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego może ulec zmianie.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2018 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 02.02.2018 r. wpłaty wadium w wysokości 43.700,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. 1 Maja ” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości     i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią min. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia            o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnego odpisu z CEIDG  lub z KRS  - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu   w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa,

       a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących     działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

 • dokumentu potwierdzającego ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi  8.740,00 zł

8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację     o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

9. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców               w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -            w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

10. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty                                                                         ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

f) ponosić na rzecz Skarbu Państwa opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania działek nr: 965/49, 1053/51 oraz  działek nr: 1055/51, 1056/51 (w udziale wynoszącym 1/2 część).

Nabywca będzie zobowiązany:

-  ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz PWiK  sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- udostępniać nieruchomości w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania awarii występujących sieci uzbrojenia,  w tym infrastruktury oświetlenia. Powyższe dotyczy także następców prawnych.

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

12. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać wyżej opisane nieruchomości  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia .  

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity.), kodeks cywilny.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.12.2017 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.12.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:08.12.2017 11:57