wersja do wydruku Bartosz Pilny 13.12.2017 10:05

Zbycie nieruchomości przy ul. Przemysłowej - wywieszenie wykazu

KGN.6871.2.000003.2016

          Wykaz nieruchomości do zbycia

Prezydent Miasta Ruda Śląska, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej, która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z  przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest udział Skarbu Państwa wynoszący 12/24  części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1304/138 o powierzchni 950 m2, użytek „dr, RIVa”, obręb Kochłowice, k.m.3, KW nr GL1S/00000870/7.

W dziale III KW nr GL1S/00000870/7 figuruje wpis „ciężary wpisane w KW Kochłowice Wykaz 1436

w dziale 2 pod bieżącym nr 1.11, 1.14, 1.16.” oraz ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym wpisu udziału we współwłasności.

 Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Zarządzeniem nr 314/17 z dnia 21.11.2017 r. Wojewoda Śląski udzielił zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na zbycie w drodze przetargu udziału Skarbu Państwa wynoszącego 12/24 w prawie własności opisanej powyżej nieruchomości.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383, z późn.zm.  zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol na planie: MN1)

z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol na planie KDW).

 

3. Opisana powyżej niezabudowana nieruchomość gruntowa, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska, jednorodna, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Przemysłowej.

 

W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art.43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.), obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości

co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Przemysłowej.

Przez działkę przebiega linia kablowa nN oraz sieć wodociągowa ze studzienką. 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia:

- wodociągowe – o średnicy 90 mm lub o średnicy 50 mm ułożona w ul. Przemysłowej, z których może nastąpić doprowadzenie wody, 

wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem

 i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,

- kanalizacja deszczowa - kanał o średnicy 300 mm, będący własnością Miasta, ułożony

wzdłuż ul. Przemysłowej; z uwagi na ograniczone możliwości hydrauliczne ww. kanalizacji

w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do gruntu,

do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar jednym przyłączem; w przypadku braku możliwości odprowadzania wód opadowych do gruntu lub na teren należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć retencjonowanie wód opadowych; na przyłączu należy zabudować regulator przepływu wód deszczowych. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione  zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne (Dz.U.z 2017 poz.112, t.j.). Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- elektroenergetyczne – istnieje możliwość zasilania nowych obiektów z tym, że dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

 - gazowa – najbliższe źródło gazu stanowić gazociąg niskiego ciśnienia DN90 PE posadowiony w ulicy Przemysłowej.   

Działka usytuowana jest na zlikwidowanym Terenie Górniczym „Kochłowice-Świętochłowice–Chorzów” w granicach zlikwidowanego Obszaru Górniczego „Kochłowice” zlikwidowanego rejonu „Wirek” KW S.A. Oddziału KWK „Halemba-Wirek”, który znajduje się poza wpływami projektowanejeksploatacji górniczej; nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni  do 80 mm/s2; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują złoża innych kopalin; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, a w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby, szybiki, deformacje nieciągłe.

Na podstawie ekspertyzy dotyczącej określenia kategorii przydatności terenu pogórniczego do zabudowy oraz zatwierdzonego Planu Ruchu likwidacji części zakładu górniczego KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek,  przedmiotowy teren został zaliczony do kategorii A – teren mało przekształcony przydatny do zabudowy przy występowaniu gruntów nośnych i zaleganiu zwierciadła wody poniżej    2 m. W rejonie obejmującym przedmiotowy teren występują udokumentowane zasoby bilansowe. Oddział KWK Ruda nie planuje eksploatacji złoża „Polska – Wirek” w przyszłości.

Usunięcia  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  zagospodarowaniem  terenu  należy  dokonać  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134   z późn.zm.). Wszelkie prace w tym zakresie winny być wykonywane zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 25.09.2017 r.  Utrzymanie czystości i porządku na zbywanej działce oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa        w tym zakresie. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących  z inwestycją.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie

zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt,

po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Skarb Państwa nie zlecił wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym,

bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic działki nr 1304/138. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu  wynosi  61.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług  i jest płatna w całości przed  zawarciem aktu notarialnego.

 

5. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

 

6. Zbycie nieruchomości opisanej w ust.1 wykazu nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy

z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im prawa pierwszeństwa

w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc

od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 13.12.2017 r. do dnia 03.01.2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Bożena Skiba - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Przemysłowej - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:12.12.2017
Data publikacji:13.12.2017 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż