Bartosz Pilny 20.12.2017 15:55 wersja do wydruku

AGN.6871.2.000002.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jedn. Dz. U.  z 2016 r.,poz. 2147 z póżn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty, która zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 05.12.2089 r. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 05.12.2089 r. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 432 o powierzchni 419 m2, użytek „Bz”, obręb Ruda, k.m.5, KW nr GL1S/00014923/5.

 

2. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia

 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 84,  poz. 2383, działka nr 432 stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na planie ZL1) oraz częściowo 

teren produkcyjno – usługowy (symbol na planie PU1) z podstawowym przeznaczeniem  gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo - składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu  o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.

 

 

3. Nieruchomość szczegółowo opisana w ust. 1 zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 05.12.2089 r. w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zgody Wojewody Śląskiego wyrażonej w Zarządzeniu nr 335/17 z dnia 01.12.2017 r.

 

4. Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie jest niezabudowana, porośnięta drzewam  oraz krzewami i w części stanowi utwardzoną drogę.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Dojazd na zasadach ogólnych  może odbywać się z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na gminnych działkach nr 640/446, 641/446, 643/457, na działce nr 642/457 własności Skarbu Państwa oraz na działce nr 436 w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej (pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu prawnego).

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia:

- wodociągowa – o średnicy 110 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody,   

- kanalizacyjna – kanał o średnicy 315 mm, do którego można odprowadzać ścieki bytowe; ścieki  z usług, przed wprowadzeniem do kanalizacji, należy wstępnie podczyścić w sytuacji, jeżeli ich parametry przekroczą wartości dopuszczalne zgodnie z pismem PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej z dnia 27.10.2017 r nr TIU/500/286/17;

wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia,  

W pobliżu przedmiotowej nieruchomości brak kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta, mogącej być odbiornikiem dla wód deszczowych. W związku z powyższym wody opadowe  i roztopowe pochodzących z odwodnienia ww. terenu należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub do zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości  jest zabronione zgodnie z art.29 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 469).

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- elektroenergetyczne – istnieje możliwość zasilania nowych obiektów z tym, że dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

     Działka usytuowana jest na zlikwidowanym terenie górniczym Ruda Śląska – Wirek, w rejonie, w którym do 2041 r. nie planuje się prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziałującej na ww. nieruchomość. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują następujące zagrożenia dla projektowanej inwestycji - zroby płytkiej eksploatacji pokładu 413/2 i 414/1. W okresie do 2041 r. prognozuje się wystąpienie następujących wpływów  od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w miejscu ww. nieruchomości: ze względu na wskaźniki deformacji E,T i R nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni do 100 mm/s2; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują złoża innych kopalin.

``Usunięcia  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  zagospodarowaniem  terenu  należy  dokonać  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134  z późn.zm.). Wszelkie prace w tym zakresie winny być wykonywane zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 25.09.2017 r.  Utrzymanie czystości i porządku na zbywanej działce oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w tym zakresie. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie  i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących  z inwestycją. Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie

zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.   

Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Ewentualna niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Skarb Państwa nie zlecił wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.  

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic działki nr 432. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

5. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) do przetargu wynosi 13.000,00 zł.

6. Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu:

- pierwszej opłaty w wysokości 25 % ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,

 - opłat rocznych w wysokości 3 %  ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana  na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.  

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o podatek VAT wg obowiązującej stawki 23 %.

 

7. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

 

8. Zbycie nieruchomości opisanej w ust.1 wykazu nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy

z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im prawa pierwszeństwa

w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 20.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Szyb Andrzeja - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.12.2017 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:19.12.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.12.2017 15:55