wersja do wydruku Bartosz Pilny 29.12.2017 14:39

Zbycie nieruchomości przy ul. Kingi (dz. 4948/216) - ogłoszenie przetargu

KGN.6871.1.000059.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Kingi                                z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 18.12.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

1. Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego                               jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi, obejmującą stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 965 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4948/216 o powierzchni 28 m2, użytek dr, KW nr GL1S/00006378/0                         i 4949/213 o powierzchni 937 m2, użytki:  dr, R-VI, KW nr GL1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 758 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:

-    4950/216 o powierzchni 369 m2, użytki: Lz-V, dr, KW nr GL1S/00006378/0,

- 4951/213 o powierzchni 389 m2, użytki: dr, R-VI, KW nr GL1S/00007235/3 -                                     z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. oraz Uchwałą Nr 924/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 210 poz. 3920 z dnia 27.11.2009 r., zbywana działka nr 4950/216                           stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27) i tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1), działki nr 4949/213 i 4951/213 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27).

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MNU1, MN27.

 

 

3. Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i usługowej (nr 4949/213), porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Na Piaski. Zgodnie z art. 6 ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Na Piaski dla działek nr 4949/213 i 4951/213. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

 • wodociągowe wodociąg o średnicy 63 mm, ułożony wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5019/216;  wodociąg o średnicy 110 mm – prywatny, przewidziany do  przejęcia  przez  PWiK

Sp. z o.o.; Spółka planuje budowę nowego wodociągu w 2018 r.; z każdego z tych przewodów może nastąpić doprowadzenie wody;

 

 • elektroenergetyczne – linie kablowe SN, nN i oświetlenie uliczne; urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach; istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; istnieje możliwość zasilania projektowanych obiektów; dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych;

 • gazowe – gazociąg średniego ciśnienia DN 160 PE, posadowiony w ul. Kingi; informacja                       o przyłączeniu do sieci gazowej może zostać wydana po złożeniu wypełnionego wniosku                 o określeniu możliwości przyłączenia do sieci gazowej;
 • kanalizacyjne – kanalizacja o średnicy 400 mm, ułożona wzdłuż ulicy Kingi; kanalizacja sanitarna - prywatna, ułożona wzdłuż ulicy Kingi nr 30A, 30B, do której można odprowadzić ścieki (po uzyskaniu zgody jej właściciela); PWiK Sp. z o.o. planuje budowę nowej kanalizacji w 2018 r.; wzdłuż przewodów wod.-kan. należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia; nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu  w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej. Obciążenie nieruchomości polegać będzie na:

- prawie lokalizacji sieci wod.-kan. na działkach nr 4950/216 i 4951/213 pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu uprawnionego do sieci wod.-kan. w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji lub rozbudowy,

- zobowiązaniu do pozostawienia, wzdłuż sieci wod.kan., terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Koszty związane z ustanowieniem służebności pokryje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

 

W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

 

          Nieruchomości należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego z przepuszczalnym dnem, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar jednym przyłączem do projektowanego kanału deszczowego. Wykonanie ww. urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

         Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

          Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone,  w związku z czym  nabywca  we własnym  zakresie                 i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją lub z dojazdem. Usunięcie drzew i krzewów należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r.                       o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)  Prace należy wykonać zgodnie                   z opinią AGN.72231-00303/10 z dnia 5.09.2016 r. Ponadto nabywca nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                           w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

          Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda nieruchomości są położone na terenie górniczym KWK Ruda ruch Bielszowice, w którym aktualnie jest prowadzona eksploatacja górnicza wywierająca wpływy na przedmiotowe nieruchomości; w wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla nieruchomości. W okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r. możliwe jest wystąpienie nw. wpływów: prognozowane obniżenia terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni  o  intensywności  drgań  odpowiadających II stopniowi w Górniczej  Skali Intensywności Drgań GSIGZWKW – 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 19 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyśpieszeniu drgań poziomych gruntu do 500 mm/s²; stosunki wodne ulegną zmianie – możliwość podniesienia zwierciadła wód gruntowych; nie występują inne czynniki stanowiące zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji; występują złoża innych kopalin: metan. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu o wstępnie szacowanych wskaźnikach deformacji odpowiadających III kategorii terenu górniczego, przy osiadaniach terenu do 6,5 m, stosunki wodne ulegną zmianie – możliwość podniesienia zwierciadła wód gruntowych.

 

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń                   w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanych nieruchomości, z tym że, winny być zachowane nw. warunki:

-   charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

-  dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodnie                  z przepisami o ochronie przyrody.

 

Nieruchomości podlegają przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych               i leśnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).

 

Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie zbycie przedmiotowych działek.

 

          Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.               W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień                    i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.        

 Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy                 z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 5.12.2016 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania                 i wytyczenia granic zbywanych nieruchomościach na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 4948/216 i 4949/213 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr 4950/216 i 4951/213 wynosi 115.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 101.000,00 zł, droga 14.000,00 zł.

 

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową                 i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,

- opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

 

Pierwsza  opłata  oraz  opłaty  roczne  zostaną  powiększone  o należny podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT oraz cenę drogi z VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia  dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda                 Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 8.02.2018 r. wpłaty wadium w wysokości 5.800,00 zł,                          z dopiskiem "wadium – ul. Kingi, działki nr 4948/216 i 4949/213" przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº, piątek 8ºº-14ºº; zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu;

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu   wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna               w tytule wpłaty wadium należy podać  imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej  nieruchomości, i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj.

      pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MNU1 i MN27,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy

      z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

 

 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną                     w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami

lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

 • dokumentu potwierdzającego ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi dla działek nr 4948/216                   i 4949/213 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 część działkach nr 4950/216 i 4951/213 –  1.150,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje   się   czynności   związane   ze  zbyciem  nieruchomości.  W  przypadku   niezaskarżenia                    

w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej                         i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku

cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy zbycia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania          odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) wystąpić o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu

 

zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,   

e) wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym w terminie 5 lat od

dnia zawarcia aktu notarialnego; niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustanowienia dodatkowej opłaty  obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu,  

f) uiszczać opłaty roczne wraz z podatkiem od towarów i usług.           

 

Nabywca będzie również zobowiązany:

- ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów                             i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- udostępnić nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014.1490), kodeks cywilny.

 

Opr. B.Łatka, tel. (32) 244-90-00 wew. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Kingi (dz. 4948/216) - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:27.12.2017
Data publikacji:29.12.2017 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż