WYPIS Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

lub

składanie wniosku w postaci elektronicznej po przez :

 - profil zaufany EPUAP

 - na adres skrzynki e-mail: geodezja @ruda-sl.pl – wyłącznie wnioski podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym

Wymagane dokumenty:

- wniosek – formularz 8.1

- pełnomocnictwo – formularz 8.12

(formularze dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę”)

Opłaty:

Stawki zróżnicowane – opłata zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276), wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, pater pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Ban Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwiania:

Nie później niż w ciągu 30 dni

Uwagi:

- wniosek ma określić cel jakiemu mają służyć uzyskane wypisy,

- złożenie wniosku oraz odbiór wypisów z ewidencji gruntów może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo właściciela nieruchomości.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Jeżeli oryginał pełnomocnictwa przedstawiony jest jedynie do wglądu, a składana jest kopia pełnomocnictwa, dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową za poświadczenie jej zgodności
z oryginałem przez pracownika Biura Geodety Miasta, tj. 5,00zł za każdą stronę.

Opłaty uiszcza się w kasie Urzędu – budynek „A”, pater pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Ban Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020., poz. 276 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020, poz.1372),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016, poz. 1034),

Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 1960, Nr 30, poz 168 z późn. zm.)

Kontakt:

Tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 5250

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudiusz Woźnica
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 10:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 2021