wersja do wydruku Tomasz Kulpok 13.10.2005 09:01

Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska

 

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

plac Jana Pawła II 6

41 - 709 Ruda Śląska

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

1.  Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie wyższe, preferowane wyższe techniczne lub inne łącznie z kierunkowymi studiami podyplomowymi,

b)  co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej

c) znajomość podstawowych aktów prawnych m.in.: ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, ustawa Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy  o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie  danych osobowych, normy PN - EN ISO 9001:2000,

d) znajomość przepisów proceduralnych wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a)  empatia,

b)  komunikatywność,

c)  zorganizowanie,

d)  asertywność,

e)  odporność na stres,

f)   umiejętność kierowania zespołem,

g)  dobra organizacja pracy.

 

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty i prezydenta,

b)  koordynacja działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

c) obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

d)  nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ochroną przyrody i zwierząt,

e)  nadzór i koordynacja spraw związanych z górnictwem i geologią,

f)  nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z rekultywacją terenów,

g) koordynacja spraw dotyczących gospodarki odpadami przemysłowymi i poprzemysłowymi,

h) odpowiedzialność za realizację budżetu oraz decyzje podejmowane w ramach prowadzonego wydziału.

 

4.  Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV),

b)  list motywacyjny,

c)  dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),

d) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz kserokopie świadectw pracy,

e)  oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 24 lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 28 października 2005 r. z dopiskiem „NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA”.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej. 

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Tomasz Kulpok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2005 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.11.2017 11:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.06.2013 13:27 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 13:17Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
31.10.2005 09:06Dokument usunięto. (Tomasz Kulpok)
18.10.2005 10:46 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
14.10.2005 08:29 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
14.10.2005 08:25 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 15:22 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 10:15 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 09:08 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 09:07 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 09:07 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 09:05 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 09:04 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
13.10.2005 09:01 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kulpok)