Dzierżawa/najem gruntu własności Gminy/Skarbu Państwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 4.3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- w przypadku wniosku o zawarcie nowej umowy dzierżawy/najmu gruntu do wniosku należy dołączyć mapę z zakreślonym terenem do dzierżawy/najmu,

- w przypadku nabycia nakładów na wnioskowanym gruncie należy dołączyć umowę kupna-sprzedaży,

- w przypadku osób prawnych należy dołączyć aktualny oryginał lub potwierdzoną kserokopię odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, statut,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zawarcie nowej umowy po zmarłym dzierżawcy/najemcy dołączyć akt zgonu.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości termin może ulec przedłużeniu.

 

Uwagi

- pozytywnie rozpatrzony wniosek zakończony jest spisaniem umowy dzierżawy lub najmu pomiędzy Prezydentem Miasta a wnioskodawcą,

- w przypadku wniosku o dzierżawę/najem gruntu na okres powyżej 3 lat obowiązuje tryb przetargowy. Zwolnienie od trybu przetargowego następuje za zgodą Rady Miasta/Wojewody Śląskiego,

- zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

- zwolnienia z przetargu nie stosuje się, jeżeli o wydzierżawienie, bądź wynajem ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki zwolnienia z przetargu,

- w celu rozwiązania umowy dzierżawy/najmu należy złożyć wniosek formularz 4.4 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 2260, 2261, 2270, 2381

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa, najem gruntu własności Gminy/Skarbu Państwa.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.10.2015 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 1387