ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego

na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 7 ust.1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska ogłasza,

 

nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska

 

  1. Otwarty nabór potrwa od 26 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
  2. Kategorie Kandydatów, interesariusze rewitalizacji reprezentujący sektory:
  1. społeczny,
  2. gospodarczy.
  1. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze opisują Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, będące załącznikiem do Uchwały Nr PR.0007.111.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.06.2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
  2. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej miasta www.ruda-sl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska http://www.rudaslaska.bip.info.pl w menu przedmiotowym
    w zakładce Rewitalizacja miasta.
  3. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na członka Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska należy złożyć w terminie trwania naboru osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, III piętro, pok. 306) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa w godzinach od 800 do 1600, czwartek w godzinach od 800 do 1800, piątek w godzinach od 800 do 1400 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na członków Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

Dokumenty do pobrania:
Obszar społeczny:
Formularz zgłoszeniowy
Lista poparcia
Oświadczenie dla właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości lub podmiotu zarządzającego
Oświadczenie - organizacje pozarządowe/grupy nieformalne
Rekomendacje dla kandydata

         Obszar gospodarczy:
         Formularz zgłoszeniowy

          Oswiadczenie - przedsiębiorcy

          Rekomendacja dla kandydata
         
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Informację wytworzył:Aleksandra Kruszewska
Data na dokumencie:19.11.2018
Data publikacji:21.11.2018 08:20