Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy,
że SESJE RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA są nagrywane oraz transmitowane w sieci internetowej.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz
  w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, elektronicznie (iod@ruda-sl.pl)
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania i transmisji oraz administrator BIP. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania
  od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, a gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Rady Miejskiej
Informację opublikował:Marta Bilska-Meder
Data publikacji:26.11.2018 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marta Bilska-Meder
Data aktualizacji:07.06.2019 07:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 404