Wydanie odpisu zupełnego, skróconego z aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 104

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

Wymagane dokumenty

 • wniosek - formularz 9.4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

22 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego, wielojęzycznego

33 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego,

24 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

38 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłaty można dokonać w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź  na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Dla osób wpłacających z zagranicy

INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Termin załatwienia

 • do miesiąca – wnioski wpływające drogą pocztową,
 • do 7 dni – wnioski o wydanie odpisu aktu przechowywanego w USC Ruda Śląska w formie papierowej,
 • do 10 dni – wnioski o wydanie odpisu aktu przechowywanego w innym USC w formie papierowej,
 • na miejscu – wnioski o wydanie odpisu aktu przeniesionego do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.

 Uwagi

 • z Rejestru Stanu Cywilnego wydaje się odpisy zupełne (stanowiące dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych) i skrócone aktów stanu cywilnego (zawierające treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych), zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie której dotyczy,
 • interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Rudzie Śląskiej, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 6100, 6110

tel.: 322-449-014

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Piotr Holona
Data publikacji:22.11.2005 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:09.03.2021 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 5215