Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 103

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec,

- mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka,

- w przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo przedkłada zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży,

- dokumenty tożsamości rodziców (do wglądu).

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie, na miejscu.

 

Uwagi

- uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego orzekającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa),

- uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa,

- można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte,

- uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim,

- w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub ojca, od którego dziecko pochodzi, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy,

- jeżeli dziecku, które ukończyło lat 13 ma zostać zmienione nazwisko w związku ze złożonym oświadczeniem o uznaniu ojcostwa, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście

- do uznania ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wymagana jest pełna zdolnośc do czynności prawnych.

 

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Kontakt

tel.: 322-449-015

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6102, 6103

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uznanie ojcostwa
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Piotr Holona
Data publikacji:22.11.2005 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.06.2019 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 1018