Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- wniosek - formularz 9.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- wniosek - formularz 9.8 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oryginał aktu zagranicznego albo jego kserokopia potwierdzona przez organ który posiada oryginał dokumentu lub przez polską placówkę konsularną, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Nie wymagają tłumaczenia akty wydane na druku wielojęzycznym.

 

Opłaty

50 zł - opłata skarbowa za wydanie zupełnego odpisu aktu transkrybowanego.

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Opłatę można wnieść w USC bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Dla osób wpłacających z zagranicy:

INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, po zebraniu niezbędnej dokumentacji.

 

Uwagi

- akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub innej osoby, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Transkrypcja może zostać dokonana również z urzędu,

- transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tyko te dane, które przewiduje prawo polskie. Natomiast akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszoną moc dowodową. Taki akt może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony,

- wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, również za pośrednictwem konsula,

- nie można transkrybować aktu zagranicznego, który wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności, zawiera poprawki, jest zniszczony, nieczytelny,

- nie jest również dopuszczalne, aby transkrybować ten sam akt dwukrotnie na terenie kraju,

- transkrypcji można dokonać bez względu na to, czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim czy cudzoziemcem. Zagraniczny akt można wpisać bez względu na jego datę wystawienia i datę zdarzenia, którego akt dotyczy. Prawo polskie nie przewiduje obowiązku wpisu aktu zagranicznego do rejestru stan cywilnego, jednakże transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli obywatel polski żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

 

Kontakt

tel.: 322-449-017

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6106, 6107

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpisanie aktu stanu cywilnego (zagranicznego) do rejestru stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny
Informację opublikował:Piotr Holona
Data publikacji:22.11.2005 14:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:05.03.2021 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 715