wersja do wydruku Bartosz Pilny 23.11.2005 14:51

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane formularz B-3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- opis i rysunek określający usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

- zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,

- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, termin ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia.

 

Uwagi

- jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę, o wydanie której należy się zwrócić odrębnym postępowaniem (pozwolenie na budowę),

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, bądź w sytuacjach określonych w art. 71 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, Prezydent miasta uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,

- za wyjątkiem sytuacji wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,  zgłoszenie nie stanowi postępowania administracyjnego,

- roboty objęte zgłoszeniem, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu, można rozpocząć nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 lata od daty doręczenia zgłoszenia organowi. Po tym terminie należy dokonać nowego zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2005 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.01.2018 13:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2017 13:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 09:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.10.2015 14:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 16:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 15:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 14:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:50 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 09:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2008 08:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:07 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:05 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 12:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 12:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.11.2007 14:46 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie zmiany
sposobu użytkowania obiektu"

(Bartosz Pilny)
09.11.2007 14:42 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
09.11.2007 14:40 Usunięto załącznik "wniosek o zgłoszenie zmiany sposobu
użytkowania obiektu lub jego części."

(Bartosz Pilny)
13.02.2007 11:39 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:18 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:04Usunięto załącznik "wniosek o zgłoszenie zmiany sposobu
uzytkowania obiektu lub jego części"
(Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:03Dodano załącznik "wniosek o zgłoszenie zmiany sposobu
użytkowania obiektu lub jego części."
(Katarzyna Haarschack)
04.01.2006 11:42 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
04.01.2006 11:40 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
04.01.2006 11:31Dodano załącznik "wniosek o zgłoszenie zmiany sposobu
uzytkowania obiektu lub jego części"
(Katarzyna Haarschack)
23.11.2005 14:51 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)