ULGA W SPŁACIE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 Wymagane dokumenty

 - wniosek wraz z uzasadnieniem, formularz 4.12 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

I. WNIOSKODAWCY NIEPROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- oświadczenie o składzie gospodarstwa domowego, wieku oraz statusie (osoba pracująca, emeryt, rencista itp.) poszczególnych jego członków;

- oświadczenie dotyczące bieżących źródeł dochodu podatnika oraz pozostałych członków rodziny wraz z dokumentacją potwierdzającą np. w postaci odcinków z emerytury, renty, zaświadczeń z zakładu pracy o wysokości dochodu,

- zeznania roczne PIT wszystkich członków gospodarstwa domowego za ubiegły rok podatkowy w porównaniu do roku, w którym składany jest wniosek;

- oświadczenie o stanie majątkowym (posiadane nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne);

- oświadczenie czy rodzina korzysta z jakichkolwiek form pomocy (np. pomoc społeczna), jeśli tak należy je udokumentować;

- oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o bezrobociu, w przypadku gdy którykolwiek z członków rodziny pozostaje bez pracy;

- oświadczenie o wydatkach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i ich udokumentowanie;

- wykaz ewentualnych innych zaległości wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość;  

- dokumentacja mogąca mieć wpływ na ewentualne przyznanie ulgi (np. zaświadczenie lekarskie w przypadku przewlekłej choroby, kalectwa, niepełnosprawności itp.);

- oświadczenia/zaświadczenia o odbywaniu obowiązku nauki, w przypadku gdy na utrzymaniu pozostają dzieci uczące się;

- inne dokumenty np. dokument potwierdzający wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.

II. WNIOSKODAWCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

- oświadczenie o składzie gospodarstwa domowego, wieku oraz statusie (osoba pracująca, emeryt, rencista itp.) poszczególnych jego członków;

- oświadczenie o ewentualnych innych źródłach dochodu oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających ich wysokość np. w postaci odcinków z emerytury;

- oświadczenie o stanie majątkowym (posiadane nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne);

- zeznania roczne PIT wszystkich członków gospodarstwa domowego za ubiegły rok podatkowy w porównaniu do roku, w którym składany jest wniosek;

- oświadczenie czy rodzina korzysta z jakichkolwiek form pomocy (np. pomoc społeczna), jeśli tak należy je udokumentować;

- oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o bezrobociu, w przypadku gdy którykolwiek z członków rodziny pozostaje bez pracy;

- oświadczenie i udokumentowanie wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;

- wykaz ewentualnych innych zaległości wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość;  

- dokumentacja mogąca mieć wpływ na ewentualne przyznanie ulgi (np. zaświadczenie lekarskie w przypadku przewlekłej choroby, kalectwa, niepełnosprawności itp.);

- oświadczenia/zaświadczenia o odbywaniu obowiązku nauki, w przypadku gdy na utrzymaniu pozostają dzieci uczące się;

- ustosunkowanie się do kwestii pomocy publicznej poprzez scharakteryzowanie profilu prowadzonej działalności gospodarczej zarówno rolniczej jak i pozarolniczej (na czym polega prowadzona działalność, czy ma charakter lokalny czy międzynarodowy, gdzie jest siedziba i gdzie jest  prowadzona-wykonywana działalność, kto jest głównym odbiorcą towarów lub usług).

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca jest zobowiązany do:

- przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- przedstawienia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu, którego wzór zawiera aktualny załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311) obowiązujący w dniu składania wniosku,

- sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości innych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych, informacji na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, planu przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, wykazu nieuregulowanych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych występujących na dzień złożenia wniosku oraz innych dokumentów, w celu wykazania istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi oraz w celu prawidłowego wyliczenia wartości brutto pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Opłaty

Bez opłat.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

Uwagi

- w przypadku wniosku o ulgę w zakresie ustalenia innego niż ustawowego, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, winien być złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności tj. do 17 marca włącznie (ustalenie innego terminu zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego),

- w przypadku wniosku o ulgę w zakresie rozłożenia opłaty „przekształceniowej” rocznej na raty lub ustalenia innego niż ustawowego, terminu tej opłaty, winien być złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności tj. do 17 marca włącznie (rozłożenie opłaty na raty  lub ustalenie innego terminu zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego),

- rozstrzygnięcie przybiera formę porozumienia (ugody)/umowy w przypadku zastosowania ulgi; pisma informującego – w przypadku odmowy udzielenia ulgi,

- wydawane jest zaświadczenie o udzielonej pomocy „de minimis”.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Kontakt

tel. 32 244 90 00 do 010 wew. 2211 (w przypadku ustalenia innego niż ustawowego, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty przekształceniowej”); 2220 lub 2221 (w przypadku udzielenia ulgi w spłacie zaległości należności cywilnoprawnych).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ulga w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:20.02.2019 08:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 500