wersja do wydruku Tomasz Kulpok 01.12.2005 13:12

Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Administrowania Drogami

Ruda Śląska, 1 grudnia 2005 r.

PLZ.1110-4/05

     URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 plac Jana Pawła II 6
  41 - 709 Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA W WYDZIALE DRÓG i MOSTÓW
– REFERAT ADMINISTROWANIA DROGAMI

1.  Wymagania niezbędne:
a)  posiadanie stopnia niepełnosprawności,
b)  posiadanie statusu osoby bezrobotnej – decyzja o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
c)  wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane wyższe o kierunku technicznym – drogowym,
c)  ogólna znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,
d)  umiejętność obsługi komputera.
 
2.  Wymagania dodatkowe:
a)  umiejętność prowadzenia pomiarów niwelacyjnych,
b)  znajomość obsługi programu Auto Cad,
c)  komunikatywność,
d)  zorganizowanie,
e)  umiejętność pracy w zespole,
f)   sumienność.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji zajęć pasa drogowego i wprowadzania danych do komputera,
b)  kontrola zajęć pasa drogowego,
c)  ewidencjonowanie pasów drogowych poprzez wykonywanie pomiarów w terenie,
d)  obsługa kancelaryjna zajmowanego stanowiska.

4.  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),
d) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz kserokopie świadectw pracy,
e)  oświadczenie o niekaralności,
f)   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
g)  decyzja o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 24
lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 16 grudnia 2005 r. z dopiskiem
”REFERENT KDA”.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Dróg i Mostów - Referat Administrowania Drogami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Tomasz Kulpok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2005 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.06.2013 13:24 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 13:17Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
19.12.2005 13:06Dokument usunięto. (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:53 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:49 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:48 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:29 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:27 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:22 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:12 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kulpok)