wersja do wydruku Tomasz Kulpok 01.12.2005 13:37

Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych

Ruda Śląska, 1 grudnia 2005 r.

PLZ.1110-4/05

     URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 plac Jana Pawła II 6
  41 - 709 Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
– REFERAT REGULACJI PRAWNYCH

 

1.  Wymagania niezbędne:
a)  posiadanie stopnia niepełnosprawności,
b)  posiadanie statusu osoby bezrobotnej – decyzja o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
c)  wykształcenie średnie lub wyższe,
c)  ogólna znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,
d)  umiejętność obsługi komputera. 
 
2.  Wymagania dodatkowe:
a)  komunikatywność,
b)  zorganizowanie,
c)  umiejętność pracy w zespole,
d)  sumienność.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) opiniowanie wniosków wywłaszczeniowych i wniosków o zwrot nieruchomości stanowiących
     własność Gminy,
b)  naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego osób prawnych, trwałego zarządu gruntu Gminy,
c)  regulacja stanów prawnych nieruchomości,
d)  zbywanie nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym,
e) oddawanie, przekazywanie wygaszanie prawa trwałego zarządu jednostkom organizacyjnym  nie posiadającym osobowości prawnej,
f)   obciążanie gruntow Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi,
g)  rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego,
h)  realizacja wniosków uwłaszczeniowych,
i)   uczestnictwo w wizjach lokalnych, rozprawach administracyjnych zakre4sie prowadzonych spraw,
j)   prowadzenie bazy użytkowników wieczystych – osoby prawne,
k)  prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu Gminy.

4.  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),
d) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz kserokopie świadectw pracy,
e)  oświadczenie o niekaralności,
f)   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
g)  decyzja o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 24
lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 16 grudnia 2005 r. z dopiskiem
”REFERENT AGR”.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593
z późn. zm.).”

 

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Tomasz Kulpok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2005 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.06.2013 13:23 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 13:04Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
19.12.2005 13:07Dokument usunięto. (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:39 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 13:37 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kulpok)