wersja do wydruku Tomasz Kulpok 01.12.2005 14:01

Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym - Biuro Obsługi Mieszkańców

Ruda Śląska, 1 grudnia 2005 r.

PLZ.1110-4/05

     URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 plac Jana Pawła II 6
  41 - 709 Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM
– BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

 

1.  Wymagania niezbędne:
a)  posiadanie stopnia niepełnosprawności,
b)  posiadanie statusu osoby bezrobotnej – decyzja o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
c)  wykształcenie średnie,
d) ogólna znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,
e)  umiejętność obsługi komputera.

2.  Wymagania dodatkowe:
a)  znajomość języka migowego,
b)  komunikatywność,
c)  zorganizowanie,
d)  umiejętność pracy w zespole,
e)  sumienność.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)  udzielanie ogólnych informacji na temat zakresu działania Urzędu,
b)  udzielanie szczegółowych informacji na temat zakresu działania Wydziału Geodezji i GospodarkiGruntami, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Komunikacji,
c)  udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w powyższych wydziałach i przyjmowanie pism w sprawach przez nie prowadzonych,
d) wydawanie druków będących w posiadaniu referatu i udzielanie informacji o sposobie  ich wypełniania,
e)  wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzji o  likwidacji działalności gospodarczej, umów oraz aneksów do umów dzierżawy i najmu gruntu,
f)   potwierdzanie zameldowania na wnioskach składanych w Urzędzie Miasta,
g)  przyjmowanie pism składanych przez klientów Urzędu Miasta.

4.  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),
d) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności
oraz kserokopie świadectw pracy,
e)  oświadczenie o niekaralności,
f)   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
g)  decyzja o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 24
lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 16 grudnia 2005 r. z dopiskiem ”REFERENT SOM”.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym - Biuro Obsługi Mieszkańców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Tomasz Kulpok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2005 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.06.2013 13:22 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 13:04Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
19.12.2005 13:07Dokument usunięto. (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 14:03 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 14:02 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
01.12.2005 14:01 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kulpok)