KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

DOTYCZĄCY WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ OBEJMUJĄCĄ LATA 2024 – 2027

 

Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z decyzją Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2023 r. Rada Miasta Ruda Śląska na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2024 r. nową kadencję winna wybrać:

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach –  20 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej – 22 ławników,

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zabrzu – 6 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Kancelarii Rady Miasta Ruda Śląska (Urząd Miasta, pok. 208, II piętro).

 

Kartę zgłoszeniową oraz inne niezbędne załączniki zamieszczamy również do pobrania poniżej niniejszego komunikatu.

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 u.s.p.) - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 685), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.
 2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

 

Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się w Kancelarii Rady Miasta – pok. 208 – Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Miasta Ruda Śląska po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie informacje na temat wyborów ławników można uzyskać w Kancelarii Rady Miasta, tel. 32 342 36 05 lub drogą e-mailową: rada@ruda-sl.pl

Wybory ławników przeprowadza się w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. poz. 121 Nr 693 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Michał Pierończyk

UWAGA, Kandydaci na ławników!

W związku z art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.), który wprowadza zasadę bezpłatności uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dla osób będących kandydatami na ławników, poniżej przedstawiamy Państwu informację Ministerstwa Sprawiedliwości o warunkach jakie należy spełniać, aby uzyskać bezpłatnie (tj. na koszt Skarbu Państwa) przedmiotowe zaświadczenie.  

Warunki wydawania bezpłatnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego kandydatom na ławników

Obecne brzmienie przepisu art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) wprowadza zasadę bezpłatności uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławników. W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku o uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Aby uniknąć uzyskiwania informacji bez wnoszenia opłaty przez osoby, które w rzeczywistości nie są kandydatami na ławników, zasadnym jest wymaganie, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej, jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ww. ustawy).

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Rady Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.05.2019 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.05.2023 13:14

Rejestr zmian dokumentu

09.05.2023 13:14 Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na
ławnika.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:14 Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata wersja
edytowalna.DOC"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:14 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia w sprawie praw
cywilnych i obywatelskich.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:14 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia w sprawie
prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowań i władzy
rodzicielskiej.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:14 Dodano załącznik "wzór listy osób zgłaszających
kandydata na ławnika.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:14 Dodano załącznik "INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW.docx"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:14 Dodano załącznik "INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.docx"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:13 Usunięto załącznik Karta zgłoszenia kandydata wersja
edytowalna.DOC

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:13 Usunięto załącznik Karta zgłoszenia kandydata na
ławnika.pdf

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:12 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia w sprawie praw
cywilnych i obywatelskich.pdf

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:12 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia w sprawie
prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowań i władzy
rodzicielskiej.pdf

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:12 Usunięto załącznik wzór listy osób zgłaszających
kandydata na ławnika.pdf

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:12 Usunięto załącznik INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW.docx

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:12 Usunięto załącznik INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.docx

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:11 Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata wersja
edytowalna.DOC"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:11 Dodano załącznik "INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.docx"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:11 Dodano załącznik "INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW.docx"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:11 Dodano załącznik "wzór listy osób zgłaszających
kandydata na ławnika.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:11 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia w sprawie
prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowań i władzy
rodzicielskiej.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:11 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia w sprawie praw
cywilnych i obywatelskich.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:11 Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na
ławnika.pdf"

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:09 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:07 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 13:06 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 12:59 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 12:20 Usunięto załącznik Sposób postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na
ławników oraz wzór karty zgłoszenia. -
Dz.U.2011.121.693.pdf

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 12:20 Usunięto załącznik Rozdział 7 usp.pdf
(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 12:20 Usunięto załącznik osw-kandydata-wladza-rodzicielska.doc
(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 12:20 Usunięto załącznik osw-kandydata-przestepstwo.doc
(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 12:20 Usunięto załącznik
karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.doc.rtf

(Marzena Krzyszczuk)
09.05.2023 12:19 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
17.06.2019 14:05 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
17.06.2019 14:02 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
17.06.2019 14:00 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
17.06.2019 13:56 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
13.05.2019 15:20 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
13.05.2019 15:18 Edycja dokumentu (Marzena Krzyszczuk)
08.05.2019 15:04 Utworzenie dokumentu. (Marzena Krzyszczuk)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1460