wersja do wydruku Tomasz Kulpok 06.12.2005 15:01

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych - 2

 

Ruda Śląska, 6 grudnia 2005 r.

PLZ.1110-6/05

     URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 plac Jana Pawła II 6
  41 - 709 Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
– REFERAT REGULACJI PRAWNYCH

 

 

1.  Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie średnie lub wyższe,
b) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,  w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz aktami wykonawczymi, ustawy  o własności lokali, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
c)  umiejętność analizowania inwentaryzacji budowlanych,
d)  umiejętność obsługi komputera.   

2.  Wymagania dodatkowe:
a)  komunikatywność,
b)  zorganizowanie,
c)  umiejętność pracy w zespole,
d)  sumienność.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz  ich najemców,
b)  naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych,
c) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych  w związku z nabyciem lokalu,
d)  prowadzenie bazy użytkowników wieczystych - osoby fizyczne,
e)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem bonifikat udzielonych w związku z nabyciem lokalu,
f)  uczestnictwo w wizjach lokalnych oraz rozprawach administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw.


4.  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),
d) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz kserokopie świadectw pracy,
e)  oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 24
lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 23 grudnia 2005 r. z dopiskiem ”PODINSPEKTOR AGR 2”.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia
22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593
z późn. zm.).”

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami - Referat Regulacji Prawnych - 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Tomasz Kulpok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2005 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.06.2013 13:20 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 13:03Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
27.12.2005 08:03Dokument usunięto. (Tomasz Kulpok)
19.12.2005 13:06Dokument usunięto. (Tomasz Kulpok)
07.12.2005 09:12 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
06.12.2005 15:02 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
06.12.2005 15:01 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kulpok)