wersja do wydruku Tomasz Kulpok 19.12.2005 13:36

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji

Ruda Śląska, 19 grudnia 2005 r.

PLZ.1110-8/05

     URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
 plac Jana Pawła II 6
  41 - 709 Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI

1.  Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane wykształcenie wyższe techniczne – kierunek transport,
b) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej, w szczególności ustawy o transporcie drogowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
c)  umiejętność obsługi komputera.   
 
2.  Wymagania dodatkowe:
a)  komunikatywność,
b)  zorganizowanie,
c)  umiejętność pracy w zespole,
d)  sumienność.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przygotowywanie harmonogramu kontroli i dokumentów związanych z kontrolą przedsiębiorców prowadzących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne,
b)  wykonywanie czynności kontrolnych w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne,
c) realizacja wniosków pokontrolnych przedsiębiorców prowadzących transport drogowy oraz
przewozy na potrzeby własne, a także prowadzenie postępowań administracyjnych w powyższym 
zakresie,
d)  prowadzenie nadzoru nad bieżąca działalnością przedsiębiorców prowadzących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne.

4.  Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV),
b)  list motywacyjny,
c)  dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia lub zaświadczenie),
d) inne dodatkowe kserokopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności
oraz kserokopie świadectw pracy,
e)  oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, adres plac Jana Pawła II 6, 41 - 709 Ruda Śląska, w Kancelarii Ogólnej pokój nr 24
lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 6 stycznia 2006 r. z dopiskiem ”PODINSPEKTOR SK”.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowała data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Tomasz Kulpok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2005 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.06.2013 13:18 Edycja dokumentu (Joanna Salzberg)
07.06.2013 13:03Dokument został odzyskany. (Joanna Salzberg)
09.01.2006 08:32Dokument usunięto. (Tomasz Kulpok)
19.12.2005 13:39 Edycja dokumentu (Tomasz Kulpok)
19.12.2005 13:36 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Kulpok)