Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta – budynek „A”

Pl. Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty:

Załączniki do wniosku:           

1) protokół z Zebrania Założycielskiego,

2) uchwały Zebrania Założycielskiego (o utworzeniu Klubu, o uchwaleniu statutu Klubu, o wyborze członków Komitetu    Założycielskiego, Zarządu, Komisji Rewizyjnej),

3) lista założycieli zawierająca (imię i nazwisko, datę i miejsca urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, własnoręczny podpis),

4) lista obecności członków na Zebraniu Założycielskim,

5) dwa egzemplarze tekstu jednolitego statutu,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych założycieli klubu,

7) dowód wniesienia należytej opłaty skarbowej.

Opłaty

Od wydania ww. decyzji pobiera się opłatę skarbową w wys. 10 zł podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019, poz.1000 z późn. zm). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Uwagi  

Tryb odwoławczy

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie). Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1468), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019, poz. 713) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011, poz. 243)

Kontakt: Tel. 32 244 90 43, e-mail: um_rk@ruda-sl.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:28.08.2019 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:29.08.2019 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 176